Årskrönika 2017

Marknadsutveckling december 2017

I förra marknadskommentaren skrev vi: ”Vi noterar att USA, till skillnad mot Sverige och Europa, gått urstarkt i november med nya All time highs. Sannolikheten för att den svenska aktiemarknaden skall komma tillbaka och notera nya rekord innan året är slut får därmed betecknas som relativt god, och vi har således en positiv grundansats inför december.” Ovanstående analys blev allt annat än perfekt. Den amerikanska aktiemarknaden fortsatte att utvecklas starkt, men Sverige och Europa fortsatte att gå i motsatt riktning och börsåret avslutades i moll. Förutom den uppblossande oron på den svenska bostadsmarknaden, vilket även pressat kronan, bidrog en bedrövlig rapport från indextunga H & M till att sänka den svenska aktiemarknaden. Inför januari har vi, utifrån den relativa svaghet den svenska aktiemarknaden visar, en helt neutral inställning. Fundamentalt anser vi aktiemarknaden borde ha goda förutsättningar att stiga. Att så ändå inte sker kan ses som en varningssignal att aktörerna börjar se en annalkande konjunkturtopp, där normalt aktiemarknaden passerar zenit innan konjunkturen vänder ner. Men samtidigt motsägs detta av att aktiemarknaderna i tillväxtländerna och USA uppvisar fortsatt styrka. Sammantaget blir bilden därmed väldigt splittrad, och vi har därför i nuläget ingen stark marknadsuppfattning avseende aktiemarknaden.

Tankar inför 2018

Jag vill här inleda med ett stycke från motsvarande krönika jag skrev för precis ett år sedan, inför 2017: ”Utifrån hur marknaderna har skakat av sig den ena tunga negativa nyheten efter den andra är det ingen tvekan om att vi också befinner oss i en bull-market. I Europa har detta mest synts i form av att marknaderna snabbt har skakat av sig negativa nyheter, men i USA har börserna slagit nya rekord på löpande band, och Nasdaq har t.o.m. utraderat rekordet från It-bubblan 2000! För oss som gillar att underbygga våra åsikter med hårda fakta är det så att det nu har gått hela 1 968 dagar! sedan USA-börsen hade en korrektion på minst 20 %, vilket är ett rekord i sig och mer än tre gånger den genomsnittliga tidsperioden sedan 1928. Med andra ord befinner sig USA-börsen i en historisk lång och stark bull-market. Givetvis kommer det roliga att ta slut någon gång, men tills så sker blir vår huvuduppfattning inför 2017 att börsen ska fortsätta att stiga…” Vi kan notera att börsuppgången har fortsatt i USA med oförminskad styrka. Därmed har rekordsviten - utan en korrektion på över 20 % -utökats med ytterligare cirka 250 börsdagar. Vi får återigen skriva att givetvis kommer det roliga någon gång att ta slut, men när så sker och vad som kommer att utlösa kursfallet står skrivet i stjärnorna. Den försiktige lämnar festen när det är som roligast, men riskerar då att gå miste om det avslutande euforiska slutrally som ofta avslutar den här typen av rörelser. Att festen tidsmässigt lider mot sitt slut är däremot ganska givet, men det är å andra sidan inget som lär komma som en överraskning för någon erfaren placerare. Med andra ord har nog en del placerare redan minskat sin aktiexponering, vilket kan lindra konsekvenserna.

Ska man nämna ett par saker internationellt som kan stöka till börsåret 2018, förutom Donald Trump i sig själv, är det t.ex. utgången i det Italienska valet. Skulle EU-fientliga femstjärnerörelsen komma till makten, möjligen i konstellation med EU-fientliga Lega Nord (märklig kombination i sig) är risken att EU:s sönderfall får förnyad fart. Det andra stora bekymret vi ser är Kina. Landet har fortsatt lånefesten, och lånen är nu rekordstora, vilket riskerar att hämma tillväxten. Det kinesiska banksystemet är dessutom allt annat än friskt, och den kinesiska fastighetsmarknaden likaså. Totalt sett en ”accident waiting to happen” kan man tycka, men vårt huvudscenario blir likväl att kineserna, precis som EU, förmår rulla snöbollen framför sig ännu ett tag. Summa summarum väljer vi därför, trots flera hot, att tro att fundamenta fortsatt får styra börsen 2018.

Emellertid ser vi en konjunkturtopp inom 15-18 månader, samt fortsatta räntehöjningar från Fed och minskad QE från ECB och Riksbanken som möjliga, men välkända, orosmoln. Om vi får någon räntehöjning i Sverige 2018 återstår att se, vi tror åtminstone inte att inflationen kommer att stiga ”varaktigt över 2 % ” som Ingves & o anger som förutsättning. Då ser vi det som mer sannolikt att ECB och därefter Riksbanken ändrar språkbruk i linje med Fed, till att inflationen på medellång sikt kommer att uppgå till inflationsmålet och därigenom motivera höjningar i syfte att få upp styrräntorna och inte stå helt utan ammunition när nästa lågkonjunktur anländer. Specifikt för Sverige ser vi också att byggindustrin, som tillsammans med den expanderande flyktingindustrin varit starkt konjunkturdrivande 2016-2017, kommer att sakta in 2018. Svagare BNP-tillväxt än 2017 med andra ord. Detta kommer att få följdeffekter på konsumtionen, vilka delvis kommer att motverkas av regeringens valfläsk inför riksdagsvalet i höst. Tillsamman med ovanstående konstaterar vi att den dagliga genomsnittliga kursrörelsen på Stockholmsbörsen 2017 var den lägsta sedan 1989. Och vi vet ju vad som hände de följande tre åren, då steg volatiliteten kraftigt med Kuwaitkrig, invasion av Irak och kapitulationen av den fasta svenska växelkursen.

Med alla dessa ingredienser blir vår uppfattning att börsen har goda förutsättningar att fortsätta stiga 2018, i synnerhet under den första delen. Det mesta talar emellertid för att den lågvolatila marknaden tar slut under 2018. Istället kommer vi bitvis att få se en mer dramatisk marknadsutveckling under året, där det kan var väldigt lönsamt för dem som lyckas hamna rätt i de korta marknadssvängningarna. Avseende långräntorna är vår bedömning att den svagt stigande räntetrenden i Sverige 2017 kommer att accelerera något 2018. Med andra ord kan 2018 bli ett oerhört spännande och vinstgivande börsår, i synnerhet för den aktive placeraren.

Fondutvecklingen 2017 - Tankar inför 2018

När vi nu summerar 2017 kan vi konstatera att det blev ömsom vin, ömsom vatten. De fonder där jag känner mig relativt nöjd med resultaten är Stability, som väl stod emot den svaga avslutningen på börsåret. Opportunity, som för andra året i rad överträffade sitt avkastningsmål, är också en ljuspunkt, trots att satsningen på H & M gick väldigt fel. Sharp Europe gick bättre än börsindex och Atlant Multi Strategy, AMS, nådde i princip sitt avkastningsmål, dessutom med stabila månadsrörelser. Ett särskilt plus i kanten till Protect, som genom en stark avslutning slutade året på plus, trots att börsen steg under året. Fonden har varit en utmärkt dämpare av kursrörelser i AMS genom sitt fokus på att alltid försöka skapa avkastning när börsen faller. Eftersom fonden nu under två år visat att den, trots sin negativa ansats, klarat även stigande aktiemarknad på ett bra sätt är den ett perfekt och förutsägbart verktyg i en bred tillgångsportfölj/multifond. Sharp som gick en dryg procent sämre än börsen får med tvekan godkänt, medan Stability Offensiv drabbades av en nedvärdering i Seadrill-innehavet under året och därför inte nådde sitt avkastningsmål. Den stora plumpen i protokollet är emellertid Edge, som gick bort sig på slutet av året genom en alldeles för positiv marknadstro, men fonden är å andra sidan en uttalad högriskfond.

Inför 2018 har vi generellt lägre risk än normalt på i fonderna p.g.a. vår osäkra marknadsuppfattning. Den implicita volatiliteten i marknaden är också ovanligt låg beroende på en längre tids stabil börs, vilket gör att nedsidesskyddet i Edge, Sharp och Sharp Europe 2018 är ovanligt billigt att köpa in. Och utifrån de potentiella hot som finns 2018 tycker jag, utifrån min egen osäkra grunduppfattning, att det är klokt att ha ett billigt nedsidesskydd på sin aktiemarknadsexponering. Det vore nämligen remarkabelt om vi inte heller någon gång under 2018 får se en stor, troligen temporär, korrektion i USA. 

Därmed återstår endast att önska er alla en synnerlig god fortsättning på 2018!
Anders Kullberg

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad