Förvaltarkommentar januari 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Fundamentalt anser vi aktiemarknaden borde ha goda förutsättningar att stiga. Att så ändå inte sker kan ses som en varningssignal att aktörerna börjar se en annalkande konjunkturtopp, där normalt aktiemarknaden passerar zenit innan konjunkturen vänder ner. Men samtidigt motsägs detta av att aktiemarknaderna i tillväxtländerna och i USA uppvisar fortsatt styrka. Sammantaget blir bilden välden därmed väldigt splittrad, och vi har därför i nuläget ingen stark marknadsuppfattning alls avseende aktiemarknaden”.

Efter en trevande inledning smittade det positiva börssentimentet i USA och Asien även av sig på Europa och Sverige, och Stockholmsbörsen steg med som mest dryga 4 % fram till den 23:e januari. Tyvärr återupptog emellertid den svenska aktiemarknaden därefter mönstret att utvecklas svagare än USA och Europa. Svaga rapporter från indextunga Nordea, H & M och Ericsson gav dessutom ökad press nedåt, och totalt stannade börsuppgången på en dryg procent under januari. På räntemarknaden har de långa marknadsräntorna klättrat en del under januari, och vår bedömning är fortsatt att huvudtrenden är uppåt. Utifrån ovanstående är vi, ur ett fundamentalt perspektiv, fortsatt osäkra på en framtida börsutvecklingen. Samtidigt noterar vi, med skräckblandad förtjusning, att de amerikanska och asiatiska börserna är fortsatt urstarka. Givetvis rycker en rekyl närmare även här, men det är sällan en god strategi att gå emot en riktig bullmarket.

Sammantaget blir vår ansats neutral inför februari, i enlighet med vår uppfattning att den svenska börsen inte verkar ha mycket krut på egen hand just nu, utan att vi sannolikt är beroende av fortsatt starka omvärldsbörser om vi ska kunna avancera vidare. Vi positionerar fonderna utifrån denna syn, samt utifrån vår uppfattning att risken för en större korrektion, ledd av USA, nu är förhöjd.

Fondutveckling

När vi gick in i 2018 hade vi generellt en lägre risk på än normalt i fonderna med utgångspunkt i vår osäkra uppfattning. Vi lyckades emellertid öka vår börsexponering under den inledande styrkan, för att sedan återigen minska den men ovanligt god timing. Lika trevligt som oväntat… I kombination med stigande långräntor och god utveckling i kreditportföljerna har vi därigenom fått en mycket lovande start på 2018.

De marknadsneutrala fonderna Opportunity, Stability och Stability Offensiv utvecklades alla, utifrån respektive fonds risknivå, betydligt starkare än sin periodmålsättning. Utöver lyckade derivatpositioner i Opportunity och Stability Offensiv hade alla tre fonderna extra hjälp av en uppvärdering i ett stort innehav i obligationsportföljerna, SBB, samt stigande långräntor. Månadens vinnare, Stability Offensiv, hade även hjälp av en uppvärdering i Seadrill. Protect, som framför allt försöker identifiera och skapa avkastning i fallande marknader, presterade av naturliga skäl svagare i det positiva börsklimatet.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe låg initialt, utifrån vår osäkra marknadsuppfattning, något underviktade mot Stockholmsbörsen. Vår allt mer positiva marknadsuppfattning medförde emellertid att vi snabbt ökade exponeringen i fonderna. Bäst i kategorin gick Edge utifrån sin högre marknadsexponering/risknivå. Även Sharp gick bättre än Stockholmsbörsen under perioden. Inför februari har Edge fortsatt en viss övervikt mot börsen, samtidigt som Sharp och Sharp Europe, åtminstone initialt, behåller en svag undervikt mot börsen.

Sammantaget medförde ovanstående starka individuella resultat att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), fick en bra start på 2018. Trots en neutral marknadsuppfattning behåller vi en viss övervikt (jämfört med normalläget som är 20 % offensiva, 60 % neutrala, 20 % defensiva/negativa) i våra fonder med defensiv/negativ börsansats än normalt (nu drygt 30 %). Samtidigt har vi en svag undervikt i de marknadsneutrala fonderna (knappt 50 %). Anledningen är att vi ser en förhöjd risk för en kraftig rekyl inom en inte alltför avlägsen framtid.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad