Förvaltarkommentar september 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Även om vi ur ett fundamentalt perspektiv anser att de obalanser som byggts upp i de finansiella systemen blir allt mer oroväckande på lite sikt, är det bara att konstatera att aktiemarknaden uppvisar en betydande styrka. Sammantaget inför september medför det att vi nu har en neutral ansats, men där vi ser en förhöjd risk för en större korrektion innan året är slut, och vi positionerar fonder i enlighet med detta” Efter en svag inledning på september stabiliserades den svenska börsen med stöd av fortsatt börsstyrka i USA och på månadsbasis blev resultatet i stort sett oförändrat. Det svenska valresultatet blev som väntat, d.v.s. oklart, och marknaden reagerade därför inte heller nämnvärt. Den största händelsen på den svenska aktiemarknaden, under september, får nog sägas vara H&M:s kursrusning på drygt 33 %. Och även om kursrusningen i sig var tämligen oväntad, får det nog sägas vara ännu mer oväntat att vi hade långa positioner i H&M i två av våra fonder (Edge och Opportunity) vilket gav lite extra lyft i de fonderna under månaden. Även en blind höna… I oktober tar nu nästa rapportperiod vid, och kanske får vi då facit om vi ska få se vinstlyft och fortsatt ljusa framtidsutsikter från bolagen, i tillräcklig omfattning för att lyfta aktiemarknaderna ytterligare. Utifrån den information som finns tillgänglig i dagsläget avseende förhållande mellan framtidsutsikter och värdering hittar vi emellertid inga skäl att ändra vår neutrala grundansats tillsammans med en förhöjd risk för en större börskorrektion.

Fondutveckling

Den relativt korrekta marknadsuppfattningen kombinerat med stigande långräntor och positiv kursutveckling i enskilda aktieinnehav medförde att fondresultaten generellt blev väldigt goda i september.

Den neutrala börsutvecklingen passade de marknadsneutrala fonderna Opportunity, Stability och Stability Offensiv bra. I synnerhet Stability Offensiv och Opportunity fortsatte att utvecklas mkt starkt. Stability Offensiv hade hjälp av fortsatta uppvärderingar från sitt aktieinnehav i Seadrill, vinstgivande derivataffärer samt stigande långräntor. När det gäller Opportunity var de främsta värdeskaparna ett optionsinnehav i H&M, stigande långräntor samt kursuppgångar i ett par enskilda aktieinnehav. Stability, som har stått och stampat ett tag, började åter klättra i sitt eget makliga tempo med stöd av framför allt stigande långräntor och goda affärer i kreditportföljen. Protect som mer strävar efter att skapa god avkastning när aktiemarknaden faller, hade en ganska neutral månad.

Bland de aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe stack den förstnämnda ut rejält. Fonden har gynnats av kursuppgångar i flera enskilda aktie- och aktiederivatinnehav, i synnerhet Seadrill och H&M. Vi fortsätter att ha en viss undervikt mot index i Edge, medan ”Sharparna” fortsatt har en neutral vikt. Observera att i samtliga fall har vi använt sommarens börsuppgång till att flytta upp fondernas nedsidesskydd, beroende på den ökade korrektionsrisk vi ser framför oss.

Sammantaget medförde ovanstående mestadels starka individuella fondresultat att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), kan redovisa ännu en positiv månad. Utifrån den ökade risk vi ser för en större korrektion under hösten har vi under september återigen ökat på vår exponering mot negativt inriktade fonder, i synnerhet Protect.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad