Förvaltarkommentar oktober 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Utifrån den information som finns tillgänglig i dagsläget avseende förhållande mellan framtidsutsikter och värdering hittar vi emellertid inga skäl att ändra vår neutrala grundansats tillsammans med en förhöjd risk för en större börskorrektion." Efter en initial styrka där t.o.m. en attack gjordes mot årshögsta, den 3 oktober, tappade den svenska aktiemarknaden luften helt. En kraftigt stärkt SEK efter oväntat höga inflationssiffror i kombination med, på nytt uppblossande börsoro i USA, sänkte börsens OMXS30-index med 7.5 % under oktober. De bakomliggande orsakerna till den amerikanska börsfrossan synes vara negativa effekter av handelskriget med Kina, i kombination med höga värderingar och stigande marknadsräntor. Rapportperioden var totalt sett åt det positiva hållet, även om den samlade bilden är att osäkerheten inför framtiden ökar. Vi upplever ett visst eko från juli 2007 när aktiemarknaden påbörjade en större nedgångsfas trots mycket starka rapporter. Vi har emellertid ingen entydig uppfattning huruvida nuvarande marknadskorrektionen är av mer tillfällig natur, eller början på en större och mer utdragen konjunkturell nedgång. Då vi emellertid bedömer att sannolikheten för det sistnämnda uppgår till minst 50 procent, har vi intagit en beredskap i fonderna för att det är en reell möjlighet.

Fondutveckling

Då vi en tid flaggat för en lite större korrektion kom ju glädjande nog inte densamma som en blixt från klar himmel. Detta medförde också att fondresultaten, i synnerhet i de marknadsneutrala fonderna, i flera fall blev positiva. Det är vid den här typen av korrektioner man ofta kan se vilka hedgefonder som faktiskt är marknadsneutrala, och vilka som snarast är att likna vid mer eller mindre försiktiga blandfonder, d.v.s. med konstant mer eller mindre långa aktieinnehav. Som investerare är den här typen av perioder därför extra intressant - att se hur hedgefonderna i ens portfölj har betett sig. Har de klarat att stiga i en period som denna när den underliggande aktiemarknaden fallit 7.5% är de sannolikt marknadsneutrala. Har de gått ner, men betydligt mindre än index, är det inte omöjligt att ”hedgefonden” snarast är en försiktig blandfond som alltid är mer eller mindre lång i aktiemarknaden. I synnerhet om mönstret med svagt fallande kurser i fonden upprepar sig vid lite större marknadskorrektioner är risken hög att det är en försiktig blandfond man köpt.

Två av Atlants marknadsneutrala fonder, Opportunity och Stability, hanterade börsfallet väl och steg svagt. Stigande långräntor och innehavda säljoptioner på OMX-index var de huvudsakliga värdedrivarna i fonderna. Även Stability Offensiv stod emot börsfallet mycket bra av samma anledningar, men fonden drabbades i slutet av månaden av en kraftig kurskorrektion i ett av våra enskilda innehav vilket medförde att avkastnignen blev svagt negtiv. Periodens vinnare blev emellertid Protect, fonden som särskilt strävar efter att skapa god avkastning när aktiemarknaden faller, och fonden klättrade drygt 3 %.

Bland de aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe lyckades samtliga gå bättre än sina respektive underliggande index. Vi är nu nere på indexnivåer där fondernas nedsidesskydd ger rejäl effekt, varför fortsatta kursfall kommer att få allt mer begränsade effekter

Sammantaget medförde ovanstående blandade fondresultat, där vi hade ökat på andelen Protect inför oktober, att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), klarade sig väl under perioden. Den minskade marknadsexponering de underliggande individuella fonderna har i dagsläget medför att vi nu justerat ner vikten i Protect en del, samtidigt som vi justerat upp vikten i Edge inför november

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad