Årskrönika 2018

Summering 2018 - Tankar inför 2019

Jag vill här inleda med ett stycke från motsvarande krönika jag skrev för precis ett år sedan, inför 2018 - "Med alla dessa ingredienser blir vår uppfattning att börsen har goda förutsättningar att fortsätta stiga 2018, i synnerhet under den första delen. Det mesta talar emellertid för att den lågvolatila marknaden tar slut under 2018. Istället kommer vi bitvis att få se en mer dramatisk marknadsutveckling under året, där det kan var väldigt lönsamt för dem som lyckas hamna rätt i de korta marknadssvängningarna...Det vore nämligen remarkabelt om vi inte heller någon gång under 2018 får se en stor, troligen temporär, korrektion i USA." - Ovanstående får trots allt anses vara en hyfsat god prognos. Även om börsen inte steg på helårsbasis så klättrade den under första halvan, vi såg en ökad dramatik under sommaren med ökande kurssvängningar, innan året avslutades med en rejäl nedgång, i synnerhet i USA. Som så ofta är det i efterhand svårt att se exakt den utlösande faktorn till nedgången. Man kan nämna höga värderingar för den amerikanska börsen, räntehöjningar i USA, handelskrig mellan Kina och USA eller bara en allmän global osäkerhetskänsla med Trump vid rodret för världens mäktigaste land. Men för oss kokar reaktionen ner till en ökande oro för att konjunkturen globalt nu bromsar in. De lärde tvistar nu om huruvida USAs konjunkturtopp ska inträffa i slutet av 2019 eller i början av 2020. Som vi ser det kommer det att ske tidigare än så.

Oavsett vilket det blir, när marknadens fokus ligger på en konjunkturnedgång så pass nära i tiden finns begränsade möjligheter för kursuppgångar. Visst kan det bli så att vi får en mild konjunkturnedgång och slipper en allvarligare recession. Men tills vi vet om så blir fallet, vem vill i det läget öka sina investeringar i aktier? Osäkerhet. Det ord som marknaden skyr mer än något annat. Därför, och tills marknaden har en ökad visibilitet, måste huvudprognosen bli att aktiemarknaden får svårt att klättra i någon större omfattning. För vår del innebär det att de snabba kursuppgångar som kommer att inträffa emellanåt tills vidare snarast är att betrakta som säljtillfällen. Med detta sagt har vi ingen stark uppfattning om att börsen ska falla kraftigt under 2019. Vi ser det emellertid som mer sannolikt med en nedgång överstigande 10 % än motsvarande uppgång. Men precis som marknadssentimentet ändrades snabbt i USA i slutet av 2018 kan det gå snabbt åt andra hållet. Får vi indikationer om att kommande konjunkturnedgång blir mild och kortvarig kan marknaden snabbt ändra karaktär och kurserna stiga. Vi rustar oss utifrån detta för en volatil marknad 2019, en marknad som snabbt kan skifta fokus, och där det viktigaste blir att ha ett öppet sinne snarare än en bergfast marknadsuppfattning. Precis som 2018 lär 2019 därmed innebära många möjligheter för den aktive förvaltaren att skapa avkastning.

Räntemarknaden 2019

Avslutningsvis några ord om räntemarknaden. Vi har en längre tid haft en huvudvy om att den starka konjunkturen och stigande inflationen skulle spilla över i stigande långräntor. Så har det blivit i USA, men inte i Europa och Sverige. Nu drar även ECB och Riksbanken ner sina penningpolitiska stimulanser. Lite udda kan tyckas när vi nu ser tecken på en försvagad konjunktur. Men den svenska riksbanken är ju å andra sidan världsbäst på att vara sämst när det gäller timing, så var det 2008 när de höjde mitt under brinnande finanskris, och så är det nu. M.a.o. får vi här två motverkande krafter. Minskade centralbanksstimulanser som bör leda till högre räntor. Men samtidigt en försvagad konjunktur som allt annat lika leder till lägre räntor. Sammantaget gör detta att vi har en neutral vy till ränteutvecklingen 2019. Däremot är det, utifrån minskade obligationsköp från centralbankerna samt vårt huvudscenario med stigande riskaversion/svag börsutveckling, rimligt att tro att vi 2019 får se fortsatt stigande spreadar mellan stats- och företagsobligationer. Företagsobligationsmarknaden lämnade p.g.a. de massiva stödköpen och marknadens riskvilja all vett och sans, innan vi såg tecken på en inledande tillnyktring och stigande kreditspreadar under slutet av 2018. Fortsatt stigande spreadar lär medföra att företagsobligationsfonder, precis som under 2018, kommer att få det fortsatt svårt att generera avkastning under 2019.

Fondutveckling 2018 - Tankar inför 2019

När vi nu summerar 2018 kan vi konstatera att det, trots en svagare avslutning på året, huvudsakligen blev ett lyckat Atlant-år. De fonder där jag känner mig helt nöjd med resultaten är Opportunity, Protect samt Stability Offensiv. Dessa tre fonder steg alla över 5 % samtidigt som Stockholmsbörsens OMXS30-index var ner över 10 %. Opportunity och Stability Offensiv fick därmed visa att de kan skapa avkastning även i en fallande aktiemarknad och därmed att de gav skäl för beteckningen marknadsneutrala. Protect, som blev bästa Atlantfond 2018, fick i sin tur visa att det är en fond som fungerar utmärkt som en balanserande fond i en bred portfölj med aktierisk, och den är en mycket värdefull byggsten i AMS. De övriga fonderna, AMS, Edge, Sharp och Stability, får alla godkänt, dock med ett frågetecken för AMS och Stability, där jag hade förväntat mig något högre avkastningstal.

Inför 2019 har vi fortsatt generellt lägre aktiemarknadsrisk än normalt på i fonderna p.g.a. vår ganska negativa marknadsuppfattning. Sharp, och i synnerhet Edge, har mindre aktiemarknadsexponering än normalt, och alla de marknadsneutrala fonderna har antingen negativa eller helt neutrala positioner på mot aktiemarknaden

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad