Förvaltarkommentar januari 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Utifrån ovanstående ser vi möjligheter för ännu ett bra börsår, med uppgångar på 10-20 procent om allt faller på plats. Sen hur pass sannolikt det scenariot är återstår att se, och vi behåller en hög beredskap eftersom vi generellt tycker att lite väl mycket positivt redan nu intecknats i kurserna." Aktiemarknaden började också 2020 som den avslutade 2019, d.v.s. med stigande kurser. Emellertid tillstötte Coronaviruset, vilket skapade ökad osäkerhet, och mot slutet av månaden blev sentimentet mer riskavert med fallande kurser. Som vi konstaterat, så länge oron för konjunkturen och fallande vinster är stillad, samtidigt som räntan förväntas vara låg under många år är det fördel aktier. Detta trots att värderingarna aggregerat, ur ett historiskt perspektiv, får betecknas som något höga i Sverige (där vissa bolag som t.ex. Atlas Copco är riktigt högt värderat) och mycket höga i USA. Den makrostatistik som kommit in sedan årsskiftet ger dessutom stöd för tesen att konjunkturen faktiskt har bottnat, och inköpschefsindex stiger på bred front. Men dessa siffror är redan historia, och självfallet kommer effekterna av Coronaviruset att påverka den globala tillväxten negativt, även om storheterna ännu så länge är omöjliga att uppskatta. Samtidigt ser vi att den ökade riskaversionen även medför att de långa marknadsräntorna åter vänt ner kraftigt, vilket allt annat lika, ger stöd till börsen. Inför februari intar vi en neutral ansats, där vi kan få se stora rörelser både upp och ner beroende på hur Corona utvecklas.

Fondutvecklingen

Börsutvecklingen under januari kom inte som någon större överraskning. Vi räknade med en stigande börs, samtidigt som vi såg större risker än normalt för att någon oväntat händelse skulle stoppa festen.  Därmed lyser överraskningarna i fondresultaten även denna gång med sin frånvaro. Undantaget Atlant Stability, som hade en svagt negativ ansats, steg samtliga våra marknadsneutrala fonder. I synnerhet Atlant Edge sticker ut där bland annat en lång position i guldoptioner bidrog starkt till det positiva resultatet. 

Inför februari har vi totalt sett en neutral ansats i fonderna, där samtliga utom Atlant Stability Offensiv etablerat skyddande negativa derivatpositioner på OMX-index. Jag vill även passa på att flagga för att vi, i ljuset av att Atlant Stability haft en (t.o.m. med Stability-mått mätt) ovanligt defensiv kursutveckling de senaste åren, har gjort en del korrigeringar i likviditetshanteringen. Dessa åtgärder ökar, allt annat lika, sannolikheten för en något starkare kursutveckling framöver, även om vi skulle få ett betydligt sämre börsklimat. 

De aktiemarknadspåverkade fonderna, Atlant Sharp och Atlant Protect, noterade endast mindre kursförändringar i det relativt neutrala börsklimatet.

Atlant Multi Strategy gick in i januari med en svagt positiv ansats, och fonden fick en bra start på 2020. I ljuset av det nya marknadsläget har vi intagit en mer neutral bias inför februari, men som vanligt är vi beredda att snabbt ändra positioner utifrån rådande förutsättningar.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund