atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Edge
En offensiv marknadsneutral alternativfond för den riskvillige

Placeringsinriktning

Atlant Edge är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis medelgod kreditkvalitet. Andelen aktier varierar men utgör oftast 30-50 % av fondens värde. En del av aktieexponeringen är mot onoterade innehav, vilka normalt utgör 10-25 % av fondens värde. Likviditeten i dessa är av förklarliga skäl lägre, men vi gör bedömningen att vi kan sälja även dessa innehav till marknadspris inom en rimlig tid. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Fonden eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa en marknadsneutral och hög positiv avkastning. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar) med minst 7 procentenheter till en risk som är lägre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger fonden möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader.

Atlant Edge har utifrån PRIIP:s riskskala klassificerats i riskklass 3 av 7, vilket motsvarar en medellåg riskklass.

Riktar sig till dig som

Fonden är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till en hög och marknadsneutral avkastning. Fonden strävar också efter att skapa avkastning vid fallande börskurser. En placering i fonden bör vara en del av en långsiktig portfölj och med tanke på den högre risken bör placeringshorisonten vara minst tre år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen, (före 12.00 på halv bankdag). Minsta första insättning i fonden är 50 000 kronor.

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den rörliga avgiften.

Värdeutveckling Atlant Edge

Datum1 mån.6 mån.i år
Atlant Edge17/70.6%8.8%7.9% 
 

Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar juni 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Efter de nya kursrekorden i maj har vi ingen stark marknadsuppfattning för juni. För svensk del är vi i grunden positiva, men vi har stor respekt för att den am [...]

Läs hela

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund