atlant_fonder_skalan_2.svgAtlant Högräntefond
En företagsobligationsfond med sikte på hög avkastning

Placeringsinriktning

Atlant Högräntefond är en aktivt förvaltad räntefond med inriktning mot nordiska företagsobligationer av god kreditkvalitet och med kort till medellång löptid (räntebindningstid respektive förfallolöptid). Fonden får investera i derivatinstrument där strategierna huvudsakligen är inriktade på att göra förvaltningen mer kostnadseffektiv, förbättra likviditetsprofilen i fonden, förstärka riskkontrollen samt tillvarata marknadsrörelser. Fonden tillämpar inte något krav på lägsta kreditbetyg. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Fonden är aktivt förvaltad och jämför sig inte med något index. Målsättningen är att generera högsta möjliga avkastning, till en risk som i genomsnitt, över tid, motsvarar risken för den nordiska kreditmarknaden.

Atlant Högräntefond har utifrån PRIIP:s riskskala klassificerats i riskklass 2 av 7, vilket motsvarar en låg riskklass. Fonden startade den 22 mars 2021.

Riktar sig till dig som

Fonden passar dig som söker möjligheter till en avkastning som är högre än en traditionell ränteplacering och kan accepter vissa kurssvängningar för att nå denna avkastning. Fonden är ett bra alternativ för den som vill ha en placering med relativt låg risk och en hög andel positiva avkastningsmånader. En investering i fonden bör vara en portfölj och med en placeringshorisont på minst tre år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

Värdeutveckling Högräntefond

DatumNAV1 dagi år
Atlant Högräntefond16/41 118.79-0.16%7.8% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar mars 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Vår bild nu, enligt resonemanget i ingressen, är att aktiemarknaden kommer att traska på uppåt till en ny All time high. Generellt tycker vi att relativt svaga [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund