atlant_fonder_skalan_2.svgAtlant Opportunity  
En marknadsneutral alternativfond där vi väljer fritt bland våra bästa idéer

Placeringsinriktning

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet. Även placeringar i enskilda aktier kan förekomma. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter och till en risk som är avsevärt lägre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger fonden möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader.

Atlant Opportunity har utifrån PRIIP:s riskskala klassificerats i riskklass 2 av 7, vilket motsvarar en låg riskklass.

Riktar sig till dig som

Fonden är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera vissa kurssvängningar för att få möjlighet till en god avkastning med fokus på absolutavkastning. Fonden passar den som vill ha en placering med relativt låg risk, låg korrelation med aktiemarknaden och hög andel månader med positiv avkastning. En investering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst två år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas senast 14.30 på handelsdagen, (före 12.00 på halv bankdag).

Förutom en fast förvaltningsavgift tillämpar fonden även en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den rörliga avgiften.

Värdeutveckling Atlant Opportunity

DatumNAV1 dagi år
Atlant Opportunity A11/61 456.790.02%3.3% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar maj 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Under maj lär marknadens fokus fortsätta att ligga på inflationspåverkande data och centralbankernas styrräntor, när första sänkningen ska komma och hur mån [...]

Läs hela

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund