atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Protect   
En alternativfond med fokus på svaga börsperioder

Placeringsinriktning

Atlant Protect är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på derivatstrategier baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Fonden eftersträvar att leverera en god absolutavkastning med en låg korrelation med den svenska aktiemarknaden. Fonden är i synnerhet fokuserad på att identifiera och agera på situationer då risken för börsnedgång bedöms vara högre än normalt och därmed i första hand skapa hög avkastning de perioder då den svenska börsen faller kraftigt. Målsättningen är att över tid avkasta betydligt över fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar).

Atlant Protect har utifrån PRIIP:s riskskala klassificerats i riskklass 3 av 7, vilket motsvarar en medellåg riskklass.  

Riktar sig till dig som

Fonden är ett intressant alternativ för dig som accepterar vissa kurssvängningar för att få möjlighet till en god avkastning i en fallande marknad. Fonden passar den som söker en fond som med hög sannolikhet skapar en positiv avkastning vid fallande börskurser. En investering bör utgöra en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst tre år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14:30 på handelsdagen. Minsta första insättning i fonden är 50 000 kronor.

Förutom en fast förvaltningsavgift tillämpar fonden även en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den rörliga avgiften.

Värdeutveckling Atlant Protect

DatumNAV1 dagi år
Atlant Protect16/4893.000.84%4.4% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar mars 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Vår bild nu, enligt resonemanget i ingressen, är att aktiemarknaden kommer att traska på uppåt till en ny All time high. Generellt tycker vi att relativt svaga [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund