atlant_fonder_skalan_6.svgAtlant Sharp  
En hedgefond med möjlighet till hög avkastning till en begränsad risk

Placeringsinriktning

Atlant Sharp är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktierelaterade derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30-index i syfte att skapa såväl hävstång som skydd. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, medför möjligheter för fonden att stiga kraftigt vid börsuppgång. Derivaten används även för att skapa skydd och bromsa vid större nedgångar. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och god kreditkvalitet.  

Fonden eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa möjlighet till en hög positiv avkastning. Målsättningen är att över längre perioder systematiskt avkasta betydligt mer än jämförelseräntan (SSVX 90 dagar) samt överträffa Stockholmsbörsens utveckling (OMXS30-index). Fonden har även som mål att en eventuell nedgång i fonden aldrig ska bli större än cirka 10 procent under ett kalenderår, oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller.

Atlant Sharp tillhör riskklass 6 av 7, vilket motsvarar hög risk.

Riktar sig till dig som

Fonden är ett intressant alternativ för dig som har en långsiktig tro på den svenska aktiemarknaden och som söker möjlighet till en hög absolutavkastning. En placering i fonden ger dig även ett skydd mot större börsfall, då konsekvenserna av ett sådant kan begränsas genom fondens inbyggda skydd. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst fem år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen. 

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den rörliga avgiften.

Värdeutveckling Atlant Sharp

DatumNAV1 dagi år
Atlant Sharp9/121 582.390.10%21.8% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar november 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Som vi ser det har emellertid de fundamentala grundförutsättningarna egentligen inte ändrats, och värderingarna på de amerikanska börserna är inte långsiktigt hållb [...]

Läs hela

 

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund