atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Sharp  
En alternativfond med möjlighet till hög avkastning med kursfallskydd

Placeringsinriktning

Atlant Sharp är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktierelaterade derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30-index i syfte att skapa såväl hävstång som skydd. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, medför möjligheter för fonden att stiga kraftigt vid börsuppgång. Derivaten används även för att skapa skydd och bromsa vid större nedgångar. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och god kreditkvalitet. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor för att andelsägarna ska slippa valutarisk.  

Fonden eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa möjlighet till en hög positiv avkastning. Målsättningen är att över längre perioder systematiskt avkasta betydligt mer än sin avkastningströskel (SSVX 90 dagar) och i paritet med Stockholmsbörsens utveckling (OMXS30-index). Fonden har även som mål att en eventuell nedgång i fonden aldrig ska bli större än cirka 10 procent under ett kalenderår, jämfört med kursen den 1 januari. Detta oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller.

Atlant Sharp har utifrån PRIIP:s riskskala klassificerats i riskklass 3 av 7, vilket motsvarar en medellåg riskklass.

Riktar sig till dig som

Fonden är ett intressant alternativ för dig som har en långsiktig tro på den svenska aktiemarknaden och som söker möjlighet till en hög absolutavkastning. En placering i fonden ger dig även ett skydd mot större börsfall, då konsekvenserna av ett sådant kan begränsas genom fondens inbyggda skydd. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst fem år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen, (före 12.00 på halv bankdag)

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den rörliga avgiften.

Värdeutveckling Atlant Sharp

DatumNAV1 dagi år
Atlant Sharp17/72 039.90-0.67%9.6% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar juni 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Efter de nya kursrekorden i maj har vi ingen stark marknadsuppfattning för juni. För svensk del är vi i grunden positiva, men vi har stor respekt för att den am [...]

Läs hela

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund