Hållbara investeringar

Hållbarhet för oss

Intresset för hållbara investeringar har under de senaste åren ökat kraftigt. Atlant Fonder vill på olika sätt ta ansvar, nu och i framtiden, för att driva en hållbar verksamhet. Vi är inne i en fas där vi påbörjat ett utvecklingsarbete för att agera än mer hållbart och även ta med hållbarhetsaspekten i vår förvaltning.

En svårighet vi upptäckt är att de hållbarhetsstrategier som traditionellt förvaltade fonder använder, inte alltid är tillämpbara på hedgefonder. För oss som främst arbetar med derivat på börsindex blir det i vissa fall än svårare. Vi strävar dock alltid efter att göra ansvarsfulla investeringar så att våra kunder kan känna sig trygga med sina fondplaceringar.

I vårt hållbarhetsarbete verkar vi för att medarbetarna ska må bra och göra smarta miljöval. Vi har också som ambition att ta ansvar för finansiell hållbarhet för våra ägare.

Vi är en aktiv hedgefondsförvaltare. Huvudsakligen använder vi oss av derivat på börsindex i vår aktieförvaltning varför enskilda aktier endast i begränsad omfattning finns i våra portföljer. Våra räntebärande portföljer innehåller däremot obligationer och andra räntebärande papper på bolagsnivå. Investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där även hållbarhetsfaktorer ingår som en naturlig del i analysen.

I oktober 2015 blev vi medlemmar i SWESIF – Sveriges forum för hållbara investeringar. Det aktiva medlemskapet i SWESIF borgar för att vi fångar upp utveckling och förändringar inom hållbarhetsområdet.

Vi följer UNPRI – FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar - i den utsträckning det är möjligt med tanke på vår investeringsstil.

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.                

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Atlant Fonders förvaltning är inriktad på derivat och räntebärande placeringar. Merparten av fonderna investerar i optioner och terminer på indexet OMXS30 – de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmbörsen. Detta index består till minst 97 % av bolag som uppfyller de krav som gäller för att vara en hållbar investering.

I våra ränteportföljer placerar vi i enskilda företag. Målsättningen är att vi ska investera i bolag med hållbara affärsmodeller. Vi kommer att exkludera företag som verkar inom t.ex. vapenindustri, pornografi, bolag verksamma inom kolindustrin samt bolag som utvinner olja i områden som är ekologiskt känsliga. 

Inför en ny investering är även en grundlig genomgång av företagets hållbarhetsarbete en central del i vår analys. Denna faktor bedöms i analysen på motsvarande sätt som finansiella och övriga faktorer. En löpande utvärdering och uppföljning av befintliga innehav är en väsentlig del av arbetet för att säkerställa att bolagen fortsatt lever upp till kriterierna att vara ett hållbart bolag.

Hållbarhet i ägararbetet

Då vi huvudsakligen investerar i aktieindex och inte i enskilda aktier begränsas vårt aktiva ägarutövande. Vi har t.ex. inte någon rösträtt på bolagsstämmor. Dock inser vi vikten av en aktiv ägarroll och ser ändå möjligheter att ha en dialog och påverkan på bolag som ingår i de index vi använder i vår förvaltning. 

Resurser och åtagande för hållbarhet

Hedgefonder har ofta komplexa förvaltningsstrategier där derivat är vanligt förekommande vilket gör att de hållbarhetsstrategier som kan användas av traditionellt förvaltade fonder inte alltid är tillämpbara hos en hedgefondförvaltare. Vi investerar i börsindex och till viss del i räntebärande papper. Vår bedömning är att egna resurser i dagsläget räcker för att möta kraven på att investera ansvarsfullt i vår förvaltning. Dock kommer vi att utvärdera de möjligheter som står till buds för att utveckla vår analysprocess ytterligare.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad