Vår förvaltningsmodell

Atlant Fonders fyra hörnstenar

Analys

  • Makroekonomi
  • Analys av enskilda bolag
  • Marknadens prissättning av risk (volatilitet)

Fokus

  • Derivatstrategier huvudsakligen på aktieindex
  • Ränteportfölj med nordiskt fokus

Förlustminimering

  • Små och få förluster bidrar till att skapa en god avkastning över tid
  • Strävar efter en god likviditetsberedskap

Aktivitet

  • Aktiv derivatförvaltning skapar möjligheter att snabbt ändra exponeringen mot aktie- och räntemarknaden


Atlant Fonder förvaltar alternativa investeringsfonder. Vår ambition är att, oavsett finansmarknadens utveckling, skapa positiv avkastning i våra fonder. Över tid är vårt mål att leverera en hög riskjusterad avkastning, det vill säga att genom effektiv riskhantering få bra betalt för den risk vi faktiskt tar. Våra nio fonder har olika avkastnings- och riskprofiler. I våra fonder där exponeringen mot aktiemarknaden är större, fokuserar vi i synnerhet på att begränsa effekterna av större börsfall. I våra marknadsneutrala fonder är en hög andel månader med positiv avkastning ett viktigt mål för oss.

Vår förvaltningsmodell bygger på en gedigen analys. Vi använder oss av både fundamental och teknisk analys för att bilda oss en uppfattning om vart marknaden är på väg. Förvaltarna analyserar vad som händer i den reala ekonomin, inom politiken och på andra arenor. Med denna analys som bas försöker förvaltarna bedöma hur finansmarknaden kan komma att påverkas på såväl kort som på lång sikt. Vårt fokus ligger på att bilda oss en uppfattning om hur börsen och marknadsräntorna kommer att utvecklas.

Basen i våra fonder är en ränteportfölj som i dagsläget främst utgörs av företagsobligationer (gäller inte Atlant Future och Atlant Green Tech Metals). Den likviditet som fonderna behöver finns placerad på bankkonto och i certifikat. För ränteförvaltarna är kreditanalysen central, för att hitta rätt räntebärande placeringar. Vårt fokus ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet. Som skydd mot oönskade ränterörelser kan olika typer av räntederivat användas.

Vår exponering mot aktiemarknaden sker företrädesvis genom olika derivat, d.v.s. optioner och terminer. På Stockholmsbörsen är det OMXS30-indexet som ligger till grund för derivaten, på Europabörsen är det indexet EuroStoxx50 och på USA börserna är det S&P 500-indexet. Förvaltarna använder olika typer av derivatstrategier för att, utifrån sin marknadsuppfattning och fondens riskprofil, skapa avkastning, hävstång eller för att skydda fonden mot större nedgångar. Vidare drar förvaltarna nytta av sin djupa derivatkunskap för att hitta intressanta affärsmöjligheter, där de bedömer att marknaden är felprissatt. Atlant Fonders förvaltare har lång erfarenhet från derivathandel och anses vara ett av de starkaste derivatteamen i Sverige.

I Atlant Edge och Atlant Opportunity är en del av fondförmögenheten placerad i aktier. Det är företrädesvis innehav i småbolag inom Biotech, Fintech och Medicinteknik. 

Det händer att affärer inte utvecklas som vi hoppats på. En mycket viktig del i vårt arbete, för att uppnå en hög andel positiva avkastningsmånader och en absolut årsavkastning, är att begränsa effekterna av de mindre lyckade placeringsbesluten. Innan förvaltarna gör en investering bestäms därför en kurs där affären ska avvecklas om den utvecklats åt fel håll. För att över tid åstadkomma en jämn och hög avkastning är det vår övertygelse att det viktigaste verktyget, förutom korrekt analys, är att effektivt hantera de mindre lyckade affärsbesluten.

Vi har en uttalad ambition att över tid skapa en hög riskjusterad avkastning. Eftersom marknaden snabbt kan ändra karaktär finns det möjligheter för en aktiv förvaltare som Atlant att använda marknadens svängningar till att hitta och utnyttja intressanta affärsmöjligheter. Derivaten ger oss möjlighet att momentant ändra fondernas exponering mot såväl aktie- som räntemarknaden och därmed kunna agera opportunistiskt när tillfälle ges. 

Varje fond har en huvudförvaltare som ansvarar för den dagliga hanteringen av fonden. Beslut om att göra en ny investering eller sälja ett innehav tas gemensamt av ansvariga förvaltare under ledning av vår chefsförvaltare Anders Kullberg. Undantaget är Atlant Green Tech Metals som förvaltas av Mattias Gromark.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund