Hållbara investeringar

Syfte och åtagande

Atlant Fonders policy för ansvarsfulla investeringar utgör grunden för fondbolagets hållbarhetsarbete och omfattar alla våra fonder. Med hållbarhet avser vi miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Hållbarhet är en självklar del i vår verksamhet och vi har en ambition att investera ansvarsfullt i vår förvaltning.

Vi tror att ansvarsfulla investeringar och hänsyn till miljön är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen och som en aktiv förvaltare är denna dimension en viktig del i att skapa värde för våra andelsägare. Eftersom både misstag och framgångar inom hållbarhetsområdet i högsta grad ger återverkningar på bolagens aktiekurs eller värdering av obligationer arbetar vi strukturerat för att integrera dessa aspekter i vår bolagsanalys och värdering av aktier, obligationer och derivat.

För att fondandelsägare ska känna sig trygga med att hållbarhetsaspekten tas tillvara är de kriterier vi arbetar efter integrerade i förvaltningen och det är först och främst förvaltarteamet som avgör hur hållbarheten påverkar varje investering man gör. Vi har en hållbarhetsansvarig vars uppgift är att underhålla och utveckla denna policy, definiera praktiska rutiner för fondbolagets hållbarhetsarbete samt rapportera kring fondbolagets aktiviteter inom och effekter av hållbara investeringar och andra aktiviteter inom hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsprofilen och SWESIF

Atlant Fonder har anslutit sig till Hållbarhetsprofilen, ett forum skapat av SWESIF, Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (swesif.org), för att tillgodose behovet av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.  

3533.SWESIF-logo2-300x145.136x66.png


FN.s principer för ansvarsfulla investeringar UNPRI

Atlant Fonder har som ett led i hållbarhetsarbetet undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI – United Nations Principles for Responsible Investments). PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar syftar till att införliva och implementera ESG-aspekterna (Environmental, Social and Corporate Governance) i det dagliga arbetet och i investeringarna. Vi lämnar årligen rapport till PRI om hur vårt arbete fortskrider och PRI ger oss därefter feedback för att vi skall utvecklas i vårt hållbarhetsarbete.

3531.Signatory_of_PRI_2_200128.169x66.jpg

 
Principerna innebär i korthet följande:

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.                

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Ansvarsfulla investeringar

Atlant Fonders metod för hållbara investeringar bygger på den modell som är den mest använda på den svenska fondmarknaden. I det första steget väljer vi bort bolag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen. Exempelvis vill vi av etiska skäl inte äga värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen samt kemiska och biologiska vapen.

Vi investerar inte heller i bolag där mer än 10 % av omsättningen kommer från kol. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5 % av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5 % härrör från distribution av pornografiskt material. Fondbolaget utesluter även bolag verksamma i länder med icke-demokratisk regim och som förekommer i FN:s sanktionslistor.

När det gäller övriga bolag väger vi in hållbarhetsfaktorer i analysen vilket blir en faktor i vilka investeringar som väljs in i våra portföljer. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Dialog och påverkan används olika beroende på vilken typ av investering det handlar om. Eftersom Atlant Fonder är en aktiv förvaltare koncentreras portföljinnehaven på relativt få innehav, vilket skapar förutsättning för en nära och aktiv dialog kring kritiska hållbarhetsfrågor. Detta gäller främst svenska instrument eftersom vår verksamhet enbart finns i Sverige. När det gäller internationella aktier, obligationer och derivat sker påverkansarbetet inom ramen för de olika initiativ som tas upp av UNPRI och deras grupp för ägarpåverkan.

Tillämpning

I vårt hållbarhetsarbete verkar vi för att medarbetarna ska må bra och göra smarta miljöval. Vi har också som ambition att ta ansvar för finansiell hållbarhet för våra ägare.

Vi är en aktiv alternativ investeringsfond förvaltare. Huvudsakligen använder vi oss av derivat på börsindex i vår aktieförvaltning varför enskilda aktier endast i begränsad omfattning finns i våra portföljer. Våra räntebärande portföljer innehåller däremot obligationer och andra räntebärande papper på bolagsnivå. Investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där även hållbarhetsfaktorer ingår som en väsentlig del i analysen.

Atlant Fonder strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen och produkterna som erbjuds på marknaden och investerar i dessa i den mån det är möjligt. Dock finns det i vissa fall få marknadslösningar, alternativt saknas transparens för vissa typer av produkter eller investeringar och vi kan då inte garantera att dessa investerar i enlighet med policyn.

Policyn gäller därmed inte samtliga indirekta investeringar, exempelvis indexderivat, börshandlade fonder (ETF) eller alternativa investeringar. I den mån det finns produkter som bedöms likvärdiga och har en hållbarhetsnivå som överensstämmer med Atlant Fonders, används dessa möjligheter i första hand.

För mer information om hur vi ser vi på hållbarhet kontakta hållbarhetsansvarig - Peter Beckman  peter.beckman@atlantfonder.se, telefon: 0702-694 477.  

 

 

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund