Förvaltarkommentar februari 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Inför februari är vi neutrala till börsutvecklingen, men på lite längre sikt är vi mer negativa. Vid fortsatt stigande börs avser vi därför försiktigt utöka de korta positionerna i de absolutavkastande fonderna." Well, det är bara att tillstå att den prognosen var för negativ. Börsuppgången har istället fortsatt, där en topp nåddes den 25:e februari. Uppgången har eldats på av kvartalsrapporter som mestadels varit bättre än förväntat i kombination med ökad tro på en lösning i handelskriget mellan USA och Kina. På den positiva sidan kan även läggas allt större förhoppningar om uteblivna räntehöjningar. För svenskt vidkommande har även den allt svagare valutan spelat in som en kursdrivande faktor. Vi noterar att i princip alla tekniska indikatorer nu har slagit om till köp. Ur ett fundamentalt perspektiv är bilden mer splittrad. Flera makroindikatorer flaggar för att konjunkturavmattningen fortsätter, samtidigt som genomslagen i bolagsrapporterna av detta fortsatt synes vara begränsade. Den oväntade styrkan gör att marknaden har möjligheter att klättra ännu en bit, och inför mars intar vi därför en helt neutral ansats. På lite längre sikt är fortsatt vår bedömning att lättnaden över ett omslag i centralbankernas räntepolitik och en överenskommelse mellan USA och Kina inte mer än temporärt kommer att förmå mildra oron över den kommande konjunkturavmattningen, något som också lär börja visa sig tydligare i bolagsrapporterna framöver. Tills vi ser en ljusning i konjunkturbilden behåller vi därför vår neutrala/negativa börssyn i ett medellångt perspektiv

Fondutvecklingen

Vår alltför negativa ansats till börsutvecklingen medförde att de marknadsneutrala fonderna hade en blandad resultatperiod, medan Sharp steg kraftig. Bäst bland de marknadsneutrala fonderna gick Stability Offensiv. Fonden har därmed, precis som Stability, fått en stark start på 2019. Anledningen till att dessa två fonder har startat året bättre än Edge och Opportunity är främst att de sistnämda har haft en mer negativ ansats till börsen. Överlag var det emellertid små resultatförändringar i de marknadsneutrala fonderna, och med tanke på vår felaktiga marknadsuppfattning får vi vara relativt nöjda med utfallen i februari. Med utgångspunkt i vår marknadsuppfattning har Edge och Opportunity fortsatt en svagt negativ exponering mot börsen inför mars, medan Stability och Stability Offensiv i princip har en neutral ansats.

De marknadspåverkade fonderna utvecklades, som man kan förvänta sig utifrån den kraftiga börsuppgången, åt olika håll. Protect, fonden som särskilt strävar efter att skapa god avkastning när aktiemarknaden faller, hade av naturliga skäl det fortsatt jobbigt, även om nedgången blev relativt begränsad. Bättre gick det för Sharp som hade stöd av den stigande börsen och därmed återigen blev periodens överlägsna vinnare bland Atlantfonderna. Utifrån den kraftiga börsuppgången hittills i år drog vi ner fondens exponering mot aktiemarknaden en aning inför andra halvan av februari och behåller en viss undervikt även inför mars.

Sammantaget medförde ovanstående blandade fondresultat att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), hade ännu en stabil period. Fonden ligger fortsatt relativt neutralt positionerad inför mars, d.v.s. cirka 60 % av fonden ligger placerad i våra marknadsneutrala fonder.

 

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund