Förvaltarkommentar juni 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Vinstmultiplarna befinner sig, trots den senaste korrektionen, på nivåer där de normalt enbart ska befinna sig när marknaden förväntar sig en kraftig vinsttillväxt. Någon sådan finns emellertid inte i korten utifrån rådande konjunkturbild. De höga multiplarna är istället till stor del motiverade av det låga ränteläget, vilket i sin tur beror på en försvagad ekonomisk aktivitet. Efter det kraftiga kursfallet i maj ändrar vi marknadsvy från negativ till neutral, även om vi fortsatt ser störst potential på nedsidan”.

Utfallet i juni  blev att börsen rekylerade upp kraftigt. Det är tydligt att det just nu är två krafter som tävlar om tolkningsföreträde på marknaden. På den positiva sidan ultralåga räntor i Europa samt förväntningar om tre snabba räntesänkningar i USA i kombination med förväntningar om en upplösning av handelskonflikten mellan Kina och USA. På den negativa sidan oro för att när den ekonomiska aktiviteten nu vänder ner kommer inte centralbankernas räntesänkningar och stimulanser att vara tillräckliga för att kompensera för en avtagande vinsttillväxt. Detta i kombination med i många fall rekordhög skuldsättning ger en farlig cocktail.

För vår del intar vi fortsatt en avvaktande attityd efter den snabba kursuppgången i juni, men noterar det starka markandssentimentet som talar för vidare uppgång. Skulle rapportperioden, och inte minst utsikterna framöver i rapporterna, överraska positivt kommer också vi att justera vår uppfattning.

Fondutvecklingen

Den kraftigt stigande börsen i kombination med att vi justerade vår marknadsansats från negativ till neutral inför juni medförde att våra absolutavkastande fonder generellt fortsatt har klarat sig bra. Att fonderna, efter att ha klarat nedgången i maj på nästan tio procent med positiv avkastning, efter ompositioneringar även steg under juni är vi nöjda med då det tydliggör vår marknadsneutrala grundansats. Allra bäst gick Edge  som hade en svagt positiv exponering. Även Opportunity, Stability och Stability Offensiv fortsatte sin strävsamma klättring uppåt i maklig takt. Efter den kraftiga uppgången i juni lägger vi på en svagt negativ grundexponering i derivat i Stability samt en neutral till svagt positiv startexponering i övriga fonder. 

Protect, fonden som särskilt strävar efter att skapa god avkastning när aktiemarknaden faller, hade av naturliga skäl en tung period och blev sämsta Atlantfond. Bättre gick det för Sharp som hade stöd av den stigande börsen. Vid fortsatta uppgångar från nuvarande nivåer stiger nu Sharps börsexponering successivt till en övervikt mot Stockholmsbörsen.

Sammantaget medförde ovanstående positiva fondresultat att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), hade en starkt månad. Fonden minskade redan inför andra halvan av maj sitt skydd mot en börsnedgång genom en viss minskning av innehavet i Protect, vilket bidrog positivt under juni. Vi gör initialt inför juli inga omdispositioner i fonden, vilket gör att den i utgångsläget har en svagt lång ansats mot aktiemarknaden. Men som vanligt gör vi löpande förändringar när så krävs.

Förvaltarkommentaren tar nu ”sommarlov” och är tillbaka 2 september. Med önskan om en riktigt skön och vilsam sommar!

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund