Förvaltarkommentar februari 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Samtidigt ser vi att den ökade riskaversionen även medför att de långa marknadsräntorna åter vänt ner kraftigt vilket, allt annat lika, ger stöd till börsen. Inför februari intar vi en neutral ansats, där vi kan få se stora rörelser både upp och ner beroende på hur Corona utvecklas." Med en uppgång på 5.8 procent under första halvan av februari och därefter en nedgång på över 12 procent får väl ovanstående prognos anses uppfylld. Stabila kvartalsrapporter samt att marknaden initialt intog uppfattningen att effekterna av Corona sannolikt skulle komma att klinga av ganska snabbt, och därmed inte ha någon långsiktig påverkan på den globala ekonomin gav stöd under första halvan av månaden. Därefter utvecklades läget emellertid i en allt mer bekymmersam riktning. I en situation där den absoluta majoriteten investerare varit positiva till börsen blev effekterna, som vi flaggat för vid några tillfällen, därför extra stora när förhoppningarna om fortsatt uppgång kom på skam. Den enda rimliga prognos vi kan göra härifrån är att vi kommer att fortsatt få se en volatil börs i mars, där riktningen bestäms av Coronas fortsatta framfart i kombination med ekonomiska stimulanser för att lindra effekterna. Tveklöst får det anses vara över 50 procents sannolikhet för att vi får se ytterligare ett nedställ på 5-10 procent.

Fondutveckling

Börsutvecklingen under andra halvan av februari var enbart gynnsam för Atlant Protect som hade en väldigt stark period och blev den enda Atlantfond som steg i börsraset. Bland de marknadsneutrala fonderna var det, precis som man kunde förvänta sig Atlant Stability som klarade sig bäst. Fonden hade, precis som Atlant Opportunity, en mindre position innehavda säljoptioner när fallet började. Emellertid räckte inte denna position till för att fullt ut kompensera för de kraftiga nedställen i fondens D-aktier och krediter. Vi har en längre tid väntat på en större korrektion för att kunna använda vår höga andel likviditet till att kunna fyndköpa obligationer, och möjligen kan ett sådant tillfälle materialiseras om nedgången eskalerar. Atlant Edge och Atlant Stability Offensiv, som har en högre risknivå i kreditportföljerna, hade av naturliga skäl en tuffare månad. I Edges fall bidrog även nedställ i aktie- och aktieoptionsportföljen till ett mycket svagt månadsresultat, men trots det är fonden fortsatt på plus sedan årsskiftet.

De aktiemarknadspåverkade fonderna, Atlant Sharp och Atlant Protect, gick som väntat åt olika håll i det ursvaga börsklimatet. Sharps bromsar slog till rejält i nedgången, och fonden tappade mindre än en tredjedel av OMX-index nedgång, vilket vi är mycket nöjda med. Fonden ligger därmed klart före börsens utveckling sedan årsskiftet. Protect trivdes som fisken i vattnet i börsraset, och levererade ett mycket starkt månadsresultat. Fonden är med en uppgång på 3.7 procent sedan årsskiftet överlägset bästa Atlantfond i år.

Atlant Multi Strategy, AMS, hade intagit en svagt positiv bias inför andra halvan av februari, vilket inte var optimalt. Den starka utvecklingen i fondens största innehav, Atlant Protect, räckte tyvärr inte heller till för att fullt ut kompensera för de stora värdenedställen i de marknadsneutrala fonderna. Inför mars har fonden en svagt negativ bias.
 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund