Förvaltarkommentar oktober 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Utifrån ovanstående ser vi ingen anledning att betydligt ändra vår bild inför oktober, men noterar generellt att utifrån nuvarande höga värderingar och de många potentiella oroshärdarna är det en dans på slak lina och vi håller oss nära utgången. Vi skulle bli förvånade om inte volatiliteten nu stiger på marknaden, och vi ändrar vår marknadsuppfattning till neutral."

Ovanstående prognos stämde relativt väl. Vi har sett ökade kursrörelser, framför allt under andra halvan av oktober, när det negativa sentimentet tilltog. Rapporterna som kom in överraskade mer på uppsidan än på nedsidan, men i takt med att Corona-pandemin åter visade sitt fula tryne med kraft, spelade detta mindre roll på kort sikt. I november blir en inte alltför begåvad gissning att vi kommer att få se fortsatt volatilitet, där det amerikanska presidentvalet går in i sin slutfas, samtidigt som osäkerheten kring Corona-virusets framfart och dess implikationer är skyhög. Trots detta väljer vi att inta en försiktigt positiv ansats inför november, och har under den kraftiga nedgången i slutet av oktober generellt sett utökat våra långa positioner.

Fondutveckling

Som framgår av nedanstående tabell har de marknadsneutrala fonderna utvecklats åt olika håll. Att den försiktigaste fonden, Atlant Stability, klarat sig bäst i den plötsligt uppblossande oron är ju precis som det ska vara. Atlant Edge och Atlant Opportunity hade en lite för positiv ansats in i oktober, vilket, förklarar de negativa avkastningstalen. Atlant Stability Offensiv agerade återigen säljare av volatilitet vilket var lyckosamt tills den stora nedgången kom, men fonden klarade sig oavsett relativt väl i nedgången. Trots att vi nu generellt har en något mer positiv grundansats medför fortsatt hög risk för turbulens framöver att vi behåller våra nedsidesskydd i Edge, Opportunity och Stability

Även om börsen föll relativt kraftigt under andra halvan av perioden var det inte tillräckligt för att neutralisera den allmänna nedgången i optionspremier under första halvan av månaden, varför Atlant Protect, för ovanlighetens skull, inte redovisar positiva avkastningstal i nedgången. Atlant Sharp påverkades negativ av den fallande börsen, men skyddet gjorde att nedgången begränsades något.

Atlant Multi-Strategy drog i mitten av september ner sin likviditet och ökade innehaven i Edge, Sharp och Protect utifrån en förväntan om att vi nu skulle få se eskalerande kursrörelser framöver. Så här långt har ingen av dessa fonder avkastat positivt sedan investeringen, men vi gör i nuläget inga justeringar i fondens exponering.

Atlant Precious lämnar en egen marknadskommentar som du hittar här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund