Förvaltarkommentar mars 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Det börjar byggas upp inflationstryck på sina håll när det nu uppstår flaskhalsar när efterfrågan tar fart snabbare än vad produktionen mäktar med att växla upp. Detta i kombination med den enormt lössläppta finans- och penningpolitiken skapar en slamkrypare. Ännu så länge är nivåerna väldigt låga, men det är ett synbart trendbrott, och nuvarande värderingar på börsen klarar inte av så mycket högre långräntor. Inte heller inför första halvan av mars ser vi någon anledning att ändra vårt huvudscenario om en stigande börs med snabba rekyler. Vi bedömer emellertid nu att en första lite större rekyl rycker närmare och positionerar fonderna utifrån detta."

Det visade sig korrekt att stå fast vid en positiv grundsyn under första halvan av mars. Emellertid överraskade styrkan i uppgången oss. Fortsatt är det enda större hot vi för närvarande ser mot en fortsatt likviditetsstyrd uppgång att marknadsräntorna fortsätter klättra, vilket gör att obligationer åter blir en alternativ avkastningskälla till aktier. Vi ser ett stigande inflationstryck inom råvaror och transporter, samt brister inom t.ex. halvledare vilket gör att vi förväntar oss fortsatt stigande långräntor. I grunden är anledningen till ränteuppgången positiv, d.v.s. att efterfrågan tar fart när pandemin sakta klingar av. Oaktat det är vår bedömning att värderingarna är så pass utmanande att detta inte kommer att hjälpa i det korta perspektivet. Vi har nu nått upp till det kursintervall inom vilket vi anser att en tillfällig topp bör inträffa (2200-2250 i OMX). Vi skiftar därför nu marknadsuppfattning till neutral/svagt negativ på en månads sikt.

Fondutveckling

Marknadsutvecklingen blev fortsatt ungefär som förväntat, men trots detta blev det svagt negativa fondresultat i två av de absolutavkastande fonderna; Atlant Edge och Atlant Opportunity. Anledningen till det var att det nedsidesskydd som vi började etablera inför mars resulterade i en del mindre förluster i den fortsatta uppgången. Även mindre nedställ i en del onoterade aktieinnehav bidrog negativt. Utifrån vår marknadsuppfattning att en lite större korrektion närmar sig har vi under kursuppgången fortsatt att successivt flytta upp effektpunkten på nedsidesskyddet i de absolutavkastande fonderna.

Atlant Sharp hade en väldigt fin avkastningsperiod i det starka börsklimatet. Fonden lyckades inte riktigt hänga med den svenska börsutvecklingen då Sharp istället haft en större exponering mot S&P, som utvecklats svagare. Atlant Protect, vår fond som är speciellt designad för att skapa avkastning i en fallande aktiemarknad, och som nu försiktigt positionerat sig för börsnedgång, tappade något i starka börsklimatet.

De smått negativa avkastningstalen i de absolutavkastande fonderna i kombination med en rejäl kursuppgång i Sharp innebar att även vår multistrategifond, Atlant Multi Strategy, hade ännu en positiv avkastningsmånad. Inför april har fonden minskat vikten något i Opportunity och investerat drygt 5 procent i vår nya fond, Atlant Högräntefond.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund