Förvaltarkommentar april 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Det börjar byggas upp inflationstryck på sina håll när det nu uppstår flaskhalsar när efterfrågan tar fart snabbare än vad produktionen mäktar med att växla upp. Detta i kombination med den enormt lössläppta finans- och penningpolitiken skapar en slamkrypare. Ännu så länge är nivåerna väldigt låga, men det är ett synbart trendbrott, och nuvarande värderingar på börsen klarar inte av så mycket högre långräntor. Inte heller inför första halvan av mars ser vi någon anledning att ändra vårt huvudscenario om en stigande börs med snabba rekyler. Vi bedömer emellertid nu att en första lite större rekyl rycker närmare och positionerar fonderna utifrån detta."

Det visade sig korrekt att stå fast vid en positiv grundsyn under första halvan av mars. Emellertid överraskade styrkan i uppgången oss. Fortsatt är det enda större hot vi för närvarande ser mot en fortsatt likviditetsstyrd uppgång att marknadsräntorna fortsätter klättra, vilket gör att obligationer åter blir en alternativ avkastningskälla till aktier. Vi ser ett stigande inflationstryck inom råvaror och transporter, samt brister inom t.ex. halvledare vilket gör att vi förväntar oss fortsatt stigande långräntor. I grunden är anledningen till ränteuppgången positiv, d.v.s. att efterfrågan tar fart när pandemin sakta klingar av. Oaktat det är vår bedömning att värderingarna är så pass utmanande att detta inte kommer att hjälpa i det korta perspektivet. Vi har nu nått upp till det kursintervall inom vilket vi anser att en tillfällig topp bör inträffa (2200-2250 i OMX). Vi skiftar därför nu marknadsuppfattning till neutral/svagt negativ på en månads sikt.

Fondutveckling

Marknadsutvecklingen under första halvan av april var något starkare än förväntat, och mer i linje med förväntningarna under andra halvan. Inte utan viss förvåning konstaterar vi att samtliga Atlantfonder steg i april, vilket är lika glädjande som ovanligt. Anledningen till utfallet var bland annat en stark utveckling i fondernas underliggande kreditportföljer. De marknadsneutrala/absolutavkastande fonderna, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability uppvisade överlag en stark månad. Utifrån från vår neutrala marknadsuppfattning med förhöjd risk behåller vi ett utökat nedsidesskydd i fonderna.

Atlant Sharp hade en fin avkastningsperiod i det ganska starka börsklimatet. Fonden låg initialt överviktad mot aktiemarknaden, och lyckades därför gå bättre än OMX. Mot slutet av perioden justerades fondens exponering ner till neutral. Atlant Protect, vår fond som är speciellt designad för att skapa avkastning i en fallande aktiemarknad, ökade på sina korta positioner relativt nära All Time High och kunde därmed dra nytta av kurskorrektionen i slutet av månaden. Fonden hade även hjälp av en stark utveckling i kreditportföljen.

De positiva avkastningstalen i samtliga underliggande fonder innebar att vår multistrategifond, Atlant Multi Strategy, hade ännu en positiv avkastningsmånad. Inför maj har vi inte gjort några ytterligare förändringar av innehaven.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. 

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund