Förvaltarkommentar november 2022

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Inför november intar vi, efter den senaste månadens kraftiga uppgång, en neutral hållning med svagt negativ underton. Det sistnämnda speglar att vi anser att huvudtrenden för aktier är fortsatt ner, baserat på tunga fundamentala faktorer. När det gäller företagsobligationer, som relativt aktier fallit kraftigare än vad som normalt skett historiskt, ändrar vi nu vår långsiktiga grundvy från negativ till neutral. Detta gäller både avseende ränte- och spreadnivå. Med andra ord tror vi att uppgången för långräntorna är över/närmar sig sitt slut, och vi är generellt neutrala till riskpremien för företagsobligationer jämfört med den riskfria räntan. Vi noterar att trots att den amerikanska arbetsmarknaden visade fortsatt styrka och den amerikanska inflationsstatistiken kom in något högre än förväntat, blev kursreaktionen vid slutet av dagen kraftigt positiv. Därmed effektuerades något som ur ett marknadssentiment-perspektiv brukar benämnas en ”News-reversal”. En sådan innebär att börsen tar en motsatt riktning än den förväntade på en viktig siffra/nyhet, vilket indikerar ett trendomslag ur ett riskhänseende. Med andra ord ökade därmed sannolikheten för att vi skulle gå in i en rekylperiod på minst 2-4 veckor, vilket också skedde. Det kan inte heller uteslutas att vi sett en långsiktig trendvändning, dvs att den absoluta botten i nedgången är passerad. 

November blev ännu en riktigt stark börsmånad, och det är därmed ingen tvekan om att den ”News-reversal” vi tar upp ovan ännu en gång visade sig stämma som en indikator för ett tydligt trendomslag. Att en inflationssiffra i USA avseende oktober som var några tiondelar lägre än förväntat utlöste en global börs&ränte-eufori visade detta med all tydlighet. Oavsett stärker inflationssiffran oss i vår uppfattning att de amerikanska långräntorna nu passerat toppen. Vi har inte samma övertygelse avseende de svenska långräntorna. Och efter det branta fall vi sett i amerikanska/europeiska/svenska långräntor den senaste tiden känns det som att marknaden verkligen, åtminstone kortsiktigt, har tagit ut väl mycket i förskott.

På den positiva sidan finns att vi nu åtminstone börjar se att de riktigt aggressiva räntehöjningarna går mot sitt slut, och att vi från och med december sannolikt slipper höjningar större än 25-50 punkter. Men dessvärre har de fundamentala effekterna av kombinationen stigande räntor/matpriser/energipriser samt fallande tillgångspriser ännu bara precis börjat ge avtryck i privatekonomin/konjunkturen, och vi tror denna process kommer att pågå minst hela 2023 med fallande företagsvinster och lågkonjunktur som följd. Med höga löneökningskrav och kraftigt stigande hyresnivåer är dessutom risken i ökande att inflationen mer långsiktigt biter sig fast i ekonomin.

Vi utgår tills vidare fortsatt från vårt huvudscenario att det är inflations/ränteuppgångar som drivit första fasen i börsnedgången och som vi nu anser vara avklarad. Andra fasen tror vi kommer att drivas av kombinationen fallande vinster samt fortsatt högre räntor/alternativavkastning/finansieringskostnader än vi vant oss vid de senaste 15 åren. Till detta kan läggas fallande bostadspriser och stigande arbetslöshet inom vissa sektorer, tex restaurang och bygg. Vi noterar att antalet konkurser fortsätter stiga. Nödvändigheten av kommunala åtstramningar när kostnader för pensioner och räntor skenar kommer som lök på laxen. En lågkonjunktur med fortsatt fallande bostadspriser kombinerat med ett relativt högt löne- och hyresdrivet kostnadstryck. En sådan kombination är ingen bra miljö för aktier. Inför december intar vi, utifrån det positiva marknadssentimentet i spåren av fallande inflation/långräntor en svagt positiv ansats, med brasklappen att väldigt mycket av detta redan diskonterats av marknaden, där vi mer ser en flödesstyrd uppgång än en fundamentalt motiverad sådan. 

Fondutveckling

Inför november hade vi, utifrån vår neutrala/negativa marknadsuppfattning, generellt behållit våra skyddande positioner i våra marknadsneutrala fonder Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability. Dessa positioner bidrog negativt när börsen fortsatte att stiga kraftigt. Detta vägdes emellertid mer än väl upp av att fondernas kreditportföljer successivt fortsatte att stärkas i november och där vi enligt förväntningarna börjat se tydliga uppvärderingar. Utifrån vår mer positiva syn på krediter på nuvarande prisnivåer har vi dragit ner vår likviditetsnivå ytterligare något, och fokus är nu att fortsätta att optimera kreditportföljerna inför 2023. Vi har haft fina möjligheter att fyndköpa krediter då perioden av svaghet har varit utdragen, och kreditportföljerna inför 2023 har faktiskt aldrig sett mer lovande ut inför ett årsskifte ur ett risk/reward-perspektiv.

Atlant Sharp och Atlant Protect som båda sitter med riktningspositioner i derivat, utvecklades åt olika håll i den positiva börsen. 

De mestadels positiva fondresultaten medförde att Atlant Multi-Strategy äntligen kunde redovisa en positiv månadsavkastning. Att fonden ökade på sitt innehav i Sharp en del i slutet på september har så här långt visat sig vara lyckat. Skulle marknaden stiga ytterligare några procent under december kommer vi åter att reducera vikten i Sharp.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund