Förvaltarkommentar december 2022

Marknadsutveckling 2022 - Tankar inför 2023

I första marknadskommentaren inför 2022 skrev vi: Även i det korta perspektivet är vi positiva, där vi tror på en likviditetsdriven uppgång under januari som i ett positivt scenario kan bära ända till 2550-2600. Dock ändrar som sagt ovanstående inte vår mer i botten negativa syn, där vi anser att börsen nu verkligen går på ångorna och där värderingarna i många fall fullständigt saknar markkontakt. Med andra ord har vi en positiv ansats just nu, men en fortsatt hög beredskap för att marknaden snabbt fullständigt kan ändra karaktär.

Denna prognos får väl, för ovanlighetens skull, anses ha träffat ganska rätt. Efter en initial uppgång i januari tvärvände aktiemarknaden nedåt. Inledningsvis föll kurserna på grund av stigande räntor och därefter utökades nedgången i spåren av den ryska invasionen av Ukraina. Temat med stigande räntor och  inflation kom i princip att prägla hela 2022.

Räntenivån och vinsterna betydelsefulla för utvecklingen 2023 

Om vi blickar in i 2023 kan vi avseende den delen nu räkna med att inflationen i USA fortsatt sakta klingar av, vilket också ligger i såväl Feds som analytikernas prognoser. Även den svenska och europeiska inflationen kommer att toppa ur i början av 2023, men detta är inget vi ser som en viktig faktor i år. Av de parametrar som är kända (det brukar alltid dyka upp minst en joker under ett börsår) är det två saker vi ser som särskilt betydelsefulla, nämligen den långsiktiga räntenivån och vinstutvecklingen.

Frågan är om vi nu tvingas vänja oss vid att tiden med ultralåga styr- och marknadsräntor är slut en gång för alla. Vår bedömning är att så är fallet. Vi tror att om det över huvud taget blir några räntesänkningar kommer de att ske först under fjärde kvartalet. Mer viktigt är att vi inte tror att långräntorna, trots kommande räntesänkningar, har någon stor fallhöjd från nuvarande nivåer. Aktiemarknaden är i detta fall lite klämd mellan två onda ting. Förutom stigande energipriser har en starkt drivande inflationsfaktor i USA varit den urstarka arbetsmarknaden, som har drivit upp löneinflationen kraftigt. Löneinflation är mycket svår att få bukt med då den fortplantar sig i ekonomin. Den kräver normalt en kraftigt stigande arbetslöshet för att stävjas. En sådan skulle å andra sidan slå hårt på efterfrågesidan i amerikansk ekonomi, och därmed mot företagens vinstutveckling. Så det som, utifrån vad som är känt i dag, kommer att styra börsutvecklingen är om aktiemarknadens fortsatt höga värderingar kan försvaras när vi nu fått ett allt starkare placeringsalternativ i räntemarknaden. Allt annat lika ska börsbolagens avkastningskrav justeras upp på grund av det. Därtill återstår att se hur hushållens försämrade reala köpkraft successivt kommer att slå igenom på bolagens vinster.

Först börsuppgång – Sedan en lägre börsbotten än 2022

Vi har svårt att se positivt på börsen 2023, utifrån nuvarande värderingar, förväntade vinstutsikter (som är för höga avseende H2 menar vi), ekonomiska tillväxtutsikter samt inte minst att det nu finns ett riskfritt alternativ som ger avkastning. Sällan har emellertid enigheten varit så stor bland analytiker om att börsen ska bottna under Q1 eller Q2 i år, varefter kurserna åter ska börja stiga och räntorna sänkas. Utifrån det blir vårt huvudscenario nästan raka motsatsen. Vi tror att börsen har goda möjligheter att stiga initialt på förväntningar om uppgång senare i år. Men därefter kommer besvikelserna när lågkonjunkturen blir mer utdragen än förväntat, det högre ränteläget består och arbetslösheten stiger. Vårt huvudscenario blir därmed en aktiemarknad som rör sig sidled (plus/minus 10%) under första delen av året, medan vi ser framför oss ytterligare ett börsår med negativ kursutveckling. Vi tror därmed att det är under andra halvåret som vi tydligt kommer in i andra fasen av nedgångsperioden. Nedgången menar vi kommer att drivas av kombinationen fallande vinster samt fortsatt högre räntor/alternativavkastning/finansieringskostnader än vi vant oss vid de senaste 15 åren. Vårt huvudscenario är även framgent att vi kommer att få se en lägre börsbotten än 2022, och att denna inträffar under andra halvåret, och mest sannolikt under hösten.

Goda möjligheter på kreditmarknaden

Om vi är skeptiskt inställda till börsen, i synnerhet om vi får en stark start på året, så är vi desto mer positivt inställda till kreditmarknaden. Detta gäller i synnerhet obligationer med hög kreditkvalitet och en löptid på 12-24 månader. Man kan i dagsläget sätta ihop en högkvalitativ kreditportfölj med begränsad kredit- och durationsrisk och en förväntad avkastning på 5-6 procent. Ett alternativ som känns oerhört konkurrenskraftigt utifrån nuvarande risker på aktiemarknaden.

Inför januari intar vi utifrån ovanstående en neutral till svagt positiv hållning till aktiemarknaden, där vi i första hand ser eventuella uppgångar som tillfällen att öka på våra korta positioner.

Fondutveckling 2022 - tankar inför 2023

Trots vår negativa grundsyn till aktiemarknaden 2022 har ingen av våra fonder lyckats leverera en positiv avkastning. Emellertid har flertalet av dem skapat en realiserad positiv avkastning i sina korta positioner mot aktiemarknaden. Denna avkastning har emellertid, trots en hög likviditetsandel, inte varit tillräcklig för att balansera upp de orealiserade värdenedgångarna i fondernas kreditportföljer.  Kursnedgången på många obligationsmarknader i relation till aktiemarknadens utveckling 2022 sticker ut i ett historiskt perspektiv. På den positiva sidan finns att detta i sin tur medfört att det uppstått fantastiska möjligheter att köpa riktigt fina obligationer till väldigt attraktiva priser. Sammantaget innebär detta att den förväntade risk/rewarden i fondernas obligationsportföljer nu är den bästa sedan ingången av år 2012.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund