Förvaltarkommentar mars 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: Inför mars blir vi aningen mer negativa och justerar ner vår marknadsuppfattning till helt neutral men från och med nu med förhöjd risk för att en kraftigare nedgång kan inledas. Vi ser stora bekymmer för aktiemarknaden i det faktum att den riskfria amerikanska två-årsräntan är cirka 5%, samtidigt som SP 500 värderas till P/E 19. Med andra ord adderas i princip ingen extra avkastning för en investering på aktiemarknaden, vilket är uppseendeväckande. För att återställa en rimlig avkastningspremie på aktiemarknaden versus räntemarknaden måste börsen falla kraftigt (minst 20-30%, och egentligen betydligt mer). Ska detta scenario upphöra att vara det mest sannolika måste antingen räntorna falla kraftigt (utan att vinsterna viker ner mer än marginellt) eller vinsterna stiga avsevärt mer än marknadens prognoser. Just nu känns detta inte så sannolikt, varför vi har störthjälmen nära till hands tills vi ser en bättre balans i värderingen mellan risktillgångar och riskfria instrument.

Räntehöjningarna fortsätter 

Att ha störthjälmen nära till hands visade sig vara klokt. Under första halvan av mars föll börsen kraftigt, för att mot slutet hämta in hela nedgången så att facit för månaden blev helt neutralt. Man vet aldrig i förväg vilken trigger det blir som inleder en justering av en, ur ett historiskt värderingsperspektiv, kraftigt övervärderad börs. Inte heller när det sker. Såvida vi inte ser betydande följdverkningar finns också stora möjligheter att finansoron blåser över relativt snabbt den här gången. Nackdelen med ett sådant, i sig positivt scenario, är att det ökar sannolikheten för fler räntehöjningar. Ur ett mer svenskt perspektiv var inflationssiffran för februari rent ut sagt förskräcklig, och ännu finns inga tecken på att arbetsmarknaden viker, vilket skulle öka pressen på Riksbanken att avsluta höjningscykeln.

I USA däremot syns som förväntat fortsatta tecken, via KPI och PPI, på att inflationen definitivt nu vänt ner. Emellertid känns en återgång till de senaste 15 årens ultralåga räntor allt mer avlägsen. Utifrån ekonomins- och aktiemarknadens motståndskraft mot centralbankernas räntehöjningar ökar sannolikheten för att räntehöjningarna kommer att fortsätta tills vi når en räntenivå där man på grund av eftersläpningseffekter gått för långt och konjunkturen successivt går in i väggen. Ett scenario där vi får en riktig hårdlandning istället för den önskvärda mjuklandningen. Vi fortsätter navigera utifrån detta scenario, där vi prognosticerat en års-topp för börsen under Q1 och därefter en eskalerande motvind. Vi är fortsatt neutrala på kort sikt, men vi anser fortfarande att nuvarande börsvärdering inte alls är långsiktigt hållbar, och vi fortsätter vara negativa i det medellånga perspektivet.

Fondutveckling 

I det volatila börsklimatet åkte även fonderna i olika utsträckning berg-och-dalbana. Dock oftast åt andra hållet, när börsen gick ner gick flera av fonderna upp och vice versa. Vi blev ju som bekant inte tagna på sängen av den hastigt stigande riskaversionen, utan bedömde sedan tidigare att fallhöjden var stor. Däremot blev vi relativt överraskade av det enorma köptryck som inträffade under andra halvan av månaden. De marknadsneutrala fonderna, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability, klarade den initiala nedgången fint, då fondernas säljoptioner gav önskat skydd. På vägen tillbaka upp tappade säljoptionerna igen, samtidigt som det är en eftersläpning i obligationerna, varför facit på månadsbasis blev blekt. Vi kan nu förvänta oss att obligationerna fortsätter klättra, såvida inte riskaversionen återigen ökar och börsen faller. Vi kunde återigen utnyttja den uppblossande finansoron i mars till att fyndköpa obligationer i de starkaste skandinaviska bankerna, i synnerhet Handelsbanken, vilket bådar gott för fondernas avkastning på årsbasis.

Atlant Sharp och Atlant Protect utvecklades som väntat åt olika håll i den volatila börsen, och båda fonderna uppförde sig som tänkt utifrån marknadens utveckling. Sharp utvecklades neutralt medan Protect tappade på grund av svag utveckling i fondens obligationsportfölj.

Sammantaget medförde de huvudsakligen negativa fondresultaten en negativ avkastning för Atlant Multi Strategy. Inga förändringar i fondens innehav gjordes under perioden, där fortsatt fokus ligger på en mindre aktiekopplad risk än genomsnittligt. 

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund