Förvaltarkommentar september 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: Inför september är vår bästa gissning att denna dragkamp mellan glädje över att vinsterna inte vänder ner kombinerat med oro över att inflationen inte vänder ner fortsätter. Vår uppfattning är att inflationen kommer att dröja sig kvar och att tidpunkten för räntesänkningar kommer att flytts fram ytterligare. Till slut kommer marknaden att tvingas acceptera att det inte blir någon återgång till ultralåga räntor och börskurserna, i synnerhet i USA som inte är anpassade för detta och vi ser där en nedsida på minst 50% på Nasdaq och 30% på S&P 500 från toppen. Tills vidare behåller vi emellertid en neutral ansats på kort sikt, men kommer att ha fallskärmen nära till hands utifrån vår grunduppfattning om förhöjd risk för större kursfall.

Aktiemarknaden uppvisar svaghet

Utfallet i september blev väldigt väl i linje med ovanstående. Aktiemarknaden i Sverige har varit svagt negativ, samtidigt som S&P 500 tappade mer än 4% i september. Den huvudsakliga anledningen till det svagare sentimentet på aktiemarknaden var just det vi flaggade för ovan, nämligen att tidpunkten för en förväntad räntesänkning i USA (och Sverige) har skjutits ytterligare något på framtiden. Med andra ord fortsätter det negativa i ”higher for longer” att nötas mot det positiva i att ECB sannolikt har levererat sin sista höjning, samtidigt som hoppet stiger att även FED och Riksbanken är uppe vid räntetoppen. Vi noterar att marknadsförväntningarna avseende vad som ska hända sedan efter justeringarna i september nu är mer i linje med våra egna. Vi menar dock fortsatt att aktiemarknaden inte alls justerat för de högre avkastningskrav på aktier som en högre riskfri ränta innebär, varför fortsatt en större omprisning av aktier nedåt är rimlig. Huruvida denna omprisning fortsätter i oktober, och i så fall i vilken takt, beror till stor del på hur vinsterna utvecklats kvartal 3 samt bolagens bedömningar inför kvartal 4. Vi noterar emellertid att aktiemarknaden nu uppvisar svaghetstecken, och ser fortsatta nedgångar som mer sannolika än motsatsen.

Fondutveckling 

De marknadsneutrala fonderna Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability fortsatte att utvecklas åt olika håll under september, även om talen är små. Opportunity och Stability fortsatte att ”gneta in” avkastning, medan Edge, som har en större aktieexponering än de andra två, fortsatt hade det lite kämpigare. Som vi skrev redan i junikommentaren var vår bild att marknadens framtida förväntningar avseende styrräntenivåerna till slut kommit ifatt centralbankernas agerande, varför risken för prisfall på obligationer på grund av stigande marknadsräntor framgent är mer begränsad. Därmed blir utvecklingen även i den europeiska delen av fondernas obligationsportföljer sannolikt mer en fråga om utvecklingen för premien mot riskfri ränta (spreaden), och en ökad följsamhet mot aktiemarknaderna är därför rimlig.

Atlant Sharp och Atlant Protect utvecklades odramatiskt åt olika håll i den svagt negativa börsen. 

Sammantaget medförde små positiva avkastningstal i majoriteten av de underliggande fonderna att även vår multistrategi-fond, Atlant Multi Strategy steg något under perioden. Inga förändringar i fondens innehav gjordes, där fortsatt fokus ligger på en mindre aktiekopplad risk än genomsnittligt.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund