Förvaltarkommentar oktober 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: Vi noterar att marknadsförväntningarna avseende vad som ska hända sedan efter justeringarna i september nu är mer i linje med våra egna. Vi menar dock fortsatt att aktiemarknaden inte alls justerat för de högre avkastningskrav på aktier som en högre riskfri ränta innebär, varför fortsatt en större omprisning av aktier nedåt är rimlig. Huruvida denna omprisning fortsätter i oktober, och i så fall i vilken takt, beror till stor del på hur vinsterna utvecklats Q3 samt bolagens bedömningar inför Q4. Vi noterar emellertid att aktiemarknaden nu uppvisar svaghetstecken, och ser fortsatta nedgångar som mer sannolika än motsatsen.

Begränsad uppsida, större risk för fortsatt nedgång

Efter en räntestyrd börsuppgång under första halvan av månaden ändrades sentimentet till att vara mer i linje med vår förväntansbild, och kurserna föll. Trots att inflationen nu faller, vänder inte långräntorna ner i någon större utsträckning. Sen kan man ju å andra sidan, med lite längre perspektiv än de senaste 15 åren, fråga sig varför de skulle göra det. Med en målinflation på 2% och en realränta på 2% är en rimlig långränta cirka 4% ur ett historiskt perspektiv. Just nu ligger den på 3% i Sverige och Tyskland… I USA känns det, utifrån löneutveckling och massiva finanspolitiska stimulanser, osannolikt att inflationen hamnar under 3% mer än möjligen högst temporärt, varför en tioårsränta på 5% känns rimlig. I vår värld ser vi därför tydligt fallande långräntor enbart som realistiska om konjunkturen försvagas avsevärt. Utifrån vad de rapporterande bolagen sagt om orderingången börjar vi nu på flera håll se åtminstone sprickor i fasaden. Sammantaget ger detta en situation där vi enbart ser för aktiemarknaden icke förmånliga alternativ, med antingen relativt svag tillväxt och bibehållen räntenivå, alternativt vikande konjunktur och svagt fallande räntenivå. Detta speglas fortsatt enligt vårt förmenande inte i många aktiekurser, och vi vidhåller att uppsidan på OMX och S&P just nu känns begränsad till max 10%, medan nedsidan efter de senaste nedgångarna fortsatt är 15-25%. Utifrån ovanstående behåller vi en negativ grundansats även in i november.

Fondutveckling 

De marknadsneutrala fonderna Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability fortsatte att utvecklas åt olika håll under oktober. Stability fortsatte att göra skäl för sitt namn och fortsatte stiga något, medan Opportunity och Edge, med nedställ i ett par enskilda innehav, hade det lite kämpigare. Vi noterar att riskpremierna på obligationer kommit upp något, trots en fortsatt riskvilja på börsen, vilket i längden inte är rimligt. Emellertid har de här rörelserna medfört att det förväntade avkastningen i Stabilitys ränteportfölj på 12 månaders sikt, allt annat lika, stigit till över 6,5%, samtidigt som motsvarande förväntad avkastning i Opportunity är över 8.5%. Utifrån värderingen på börsen tycker vi fortsatt att kreditmarknaden just nu erbjuder fantastiska investeringsmöjligheter i förhållande till risken, i kontrast till aktiemarknaden. 

Atlant Sharp och Atlant Protect utvecklades som förväntat åt olika håll i den relativt starka börsen.

Sammantaget medförde negativa avkastningstal i majoriteten av de underliggande fonderna att även vår multistrategi-fond, Atlant Multi Strategy, tappade några tiondelar under perioden. Inga förändringar i fondens innehav gjordes, där fortsatt fokus ligger på en mindre aktiekopplad risk än genomsnittligt. 

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund