Förvaltarkommentar november 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: … I USA känns det, utifrån löneutveckling och massiva finanspolitiska stimulanser, osannolikt att inflationen hamnar under 3% mer än möjligen högst temporärt, varför en tioårsränta på 5% känns rimlig. I vår värld ser vi därför tydligt fallande långräntor enbart som realistiska om konjunkturen försvagas avsevärt. Utifrån vad de rapporterande bolagen sagt om orderingången börjar vi nu på flera håll se åtminstone sprickor i fasaden. Sammantaget ger detta en situation där vi enbart ser för aktiemarknaden icke förmånliga alternativ, med antingen relativt svag tillväxt och bibehållen räntenivå, alternativt vikande konjunktur och svagt fallande räntenivå. Detta speglas fortsatt enligt vårt förmenande inte i många aktiekurser, och vi vidhåller att uppsidan på OMX och S&P just nu känns begränsad till max 10%, medan nedsidan efter de senaste nedgångarna fortsatt är 15-25%. Utifrån ovanstående behåller vi en negativ grundansats även in i november. 

Ett riktigt drömscenario

Oavsett att vi står fast vid ovanstående fundamentala grundsyn, kan man enkelt, utifrån reaktionerna på de inkommande inflationssiffrorna, konstatera att den bredare marknaden gör en helt annan bedömning än vad vi gör. Självklart är det så att om inflationen faller ner mot målprognoserna på 2% i mitten/slutet av nästa år (där vi tror Sverige har bättre möjligheter än USA) så kan korträntorna börja sänkas något. Emellertid, att utan en djupare lågkonjunktur även förvänta sig kraftigt fallande långräntor innebär en bedömning att vi åter ska in i en miljö utan positiva realräntor. Det anser vi känns mycket tveksamt. Nollräntemiljön med negativ realränta var en miljö som skapades via massiva penningpolitiska stimulanser, precis det som vi nu genomlider baksmällan av. Därför är vi mycket tveksamma till att det experimentet upprepas av centralbankerna. Utifrån det kan vi konstatera att vi just nu inte är i takt med den bredare marknaden. Det är vi emellertid ganska sällan, och eftersom vi är medvetna om vi ofta hamnar i en annan slutsats i analysen, låter vi marknadens ”uppförande” mer styra våra val av grundpositioner än vår egen uppfattning. Det sistnämnda styr mer andelen hedgar. Därmed blev också effekterna av vår missbedömning under första halvan av november begränsad i de marknadsneutrala fonderna. Inför december blir det nu intressant att se om marknaden fortsätter agera utifrån nuvarande sentiment, dvs utifrån tron på fortsatta långräntefall och ganska stora sänkningar av styrräntan under 2024 med start redan före halvårsskiftet. Detta alltså utan en betydlig nedgång i ekonomin och företagsvinsterna. Ett riktigt drömscenario. Med en sådan grunduppfattning finns möjligheter för en stark avslutning på börsåret. Trots att vi står fast vid vår fundamentala vy som är betydligt negativare, tar vi även höjd för möjligheterna till ett sådant scenario när fonderna positioneras.

Fondutveckling 

De marknadsneutrala fonderna Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability fortsatte att utvecklas åt olika håll under november. Stability fortsatte att göra skäl för sitt namn och klättrade vidare i beskedligt tempo. Opportunity var den fond som gick bäst under perioden, medan Edge, återigen med nedställ i ett par enskilda innehav, hade det fortsatt lite kämpigare. Som vi skrev i förra marknadskommentaren såg vi inte det som hållbart att riskpremierna på obligationer kommit upp något, trots en fortsatt riskvilja på börsen. Detta förhållande normaliserades en del under november, där obligationer hade en bra period. Trots den här rörelsen uppgår den förväntade avkastningen i Stabilitys ränteportfölj på 12 månaders sikt, allt annat lika, fortfarande är över 6,5%, samtidigt som motsvarande förväntad avkastning i Opportunity är över 8.0%. Utifrån värderingen på börsen tycker vi fortsatt att kreditmarknaden just nu erbjuder fantastiska investeringsmöjligheter i förhållande till risken, i kontrast till aktiemarknaden. 

Atlant Sharp och Atlant Protect utvecklades som förväntat åt olika håll i den relativt starka börsen.

Sammantaget medförde ett stort negativt avkastningstal i Protect att även vår multistrategi-fond, Atlant Multi Strategy, återigen tappade några tiondelar under perioden. Inga förändringar i fondens innehav gjordes, men den senaste tidens uppgång har gjort att fonden nu har vridit till att ha en positiv korrelation med börsens utveckling, dvs fortsatta börsuppgångar kommer att leda till uppgång i fonden. 

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund