Förvaltarkommentar december 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadsbrevet skrev vi:.....Inför december blir det nu intressant att se om marknaden fortsätter agera utifrån nuvarande sentiment, dvs utifrån tron på fortsatta långräntefall och ganska stora sänkningar av styrräntan under 2024 med start redan före halvårsskiftet. Detta alltså utan en betydande nedgång i ekonomin och företagsvinsterna. Ett riktigt drömscenario. Med en sådan grund-uppfattning finns möjligheter för en stark avslutning på börsåret. Trots att vi står fast vid vår fundamentala vy som är betydligt mer negativ, tar vi även höjd för möjligheterna till ett sådant scenario när fonderna positioneras.

Rally på aktie- och räntemarknaderna

Well, så här i efterhand visade det sig klokt att ta höjd för ”drömscenariot” i våra positioner. För Fed ändrade plötsligt retorik till avsevärt mer duvaktigt på presskonferensen efter räntebeskedet, och den svenska inflationen föll mer än väntat i november. Resultatet blev just en fortsatt nedgång av långräntorna samt ett rally på kredit- och aktiemarknaderna där OMXS30 steg över 7% under december. För marknaden tyckte naturligtvis inte det räckte med att Fed nu prognosticerar 2-3 sänkningar under 2024, utan drämde omedelbart till med att diskontera 5-6 sänkningar. Samma sak avseende Sverige och Euroland, 5-6 sänkningar diskonteras 2024. Detta trots att inflationen inte ens bedöms nå ner till målvärdet 2%. Och trots att konjunkturen knappt bedöms vika. Inget är ju omöjligt, men utifrån tidigare cykler har centralbankerna aldrig sänkt så offensivt utan antingen en brant konjunkturavmattning eller att inflationen faller under målvärdet. Med andra ord en rätt udda prognos i vår statistikstyrda värld. Dessutom är det nog ingen vågad gissning att i ett scenario utan konjunkturavmattning innan nästa konjunkturuppgång, och med förväntningar om snabba räntesänkningar, bör råvarupriserna åter vända upp. Vilket också, i skymundan, skett, och vilket i sin tur är inflationsdrivande.

Marknaden är alldeles för optimistisk

Vår samlade bild är att marknaderna den senaste tiden utvecklats utifrån ett orealistiskt scenario. I vår bild måste antingen konjunktur och vinster vika mer än marknaden tror, annars kommer inflation och räntor inte att falla så snabbt och mycket som marknaden diskonterar. På lång sikt styrs marknaden av fundamentala faktorer, men på kort och ibland medellång sikt styrs den av förväntningar och risksentiment. Och sedan början av november är det definitivt ökad riskvilja som gäller. Vår fundamentala vy är trots det fortsatt att aktiemarknaderna är kraftigt övervärderade, där vinstmarginalerna är för höga för att vara hållbara ur ett historiskt perspektiv. Vi anser också att de svenska och tyska (m.fl.) långräntorna fallit alldeles för mycket (negativ realränta i 10 år) samt att marknaden är alldeles för optimistisk avseende den förväntade räntesänkningstakten såvida inte konjunkturen viker kraftigt. Vilket inget tyder på just nu. Med det sagt är sentimentet sedan ett par månader styrt av att räntehöjningarnas tid är förbi, och att allting därför ”har vänt”. Detta gör att kapital åter flödar in i mer riskfyllda tillgångar och skapar en rörelse som, såvida ingen störning inträffar, mycket väl kan bli självuppfyllande. Denna rörelse kan, med avbrott av hastiga rekyler, mycket väl pågå fram till våren 2024. Dessutom innebär naturligtvis den höga inflationen som varit de senaste två åren att även börskurserna, allt annat lika, också ska inflateras upp och att nya högstanivåer på börsen definitivt kan nås 2024. Sammantaget en viss potentiell uppsida men där det är klokt att ha säkerhetsbältet fastspänt alltså. Vi fortsätter ta höjd för detta mycket spännande marknadsläge när vi positionerar fonderna in i det nya året.

Fondutveckling 

De marknadsneutrala fonderna Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability, hade alla en stark period under december, där de utvecklades i linje med sin risknivå. Stability fortsatte att göra skäl för sitt namn och klättrade vidare i beskedligt tempo, medan Opportunity äntligen lyckades få till en stark månadsavkastning. Atlant Edge, som haft det motigt med sin lite högre risknivå fick äntligen betalt för den med en riktigt hög avkastningssiffra. Förutom några mindre uppvärderingar i enskilda aktieinnehav var det framför allt fondernas kreditportföljer som fick ordentlig fart. Vi har flaggat en tid för förhöjda riskpremier på kreditmarknaden, och en del i en normalisering inträffade under perioden. Trots det tycker vi fortsatt, utifrån värderingen på börsen, att kreditmarknaden erbjuder väldigt goda investeringsmöjligheter i förhållande till risken. Något vi alltså egentligen inte kan säga om aktiemarknaden generellt.

Atlant Sharp gick som en raket i den starka börsen, och utvecklades till och med betydligt bättre än den breda aktiemarknaden, med en månadsuppgång på drygt 8.5%. Mer överraskande är emellertid att Atlant Protect lyckades prestera positiv avkastning i den kraftigt stigande börsen. Anledningen till det är att vi, i linje med vår marknadsuppfattning, byggt en stor positiv exponering mot kredit­marknaden i fonden, och vinsterna därifrån med marginal översteg förlusterna i derivat mot börsen.

Sammantaget medförde positiva avkastnings tal i samtliga underliggande fonder att även vår multistrategi-fond, Atlant Multi Strategy, avslutade året med en stark avkastningsmånad. Fonden har utifrån vår marknadsuppfattning minskat sitt innehav i Stability. Fortsatt gäller att den senaste tidens börsuppgång har gjort att fonden nu har vridit till att ha en positiv korrelation med börsens utveckling.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund