Förvaltarkommentar januari 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: På lång sikt styrs marknaden av fundamentala faktorer, men på kort och ibland medellång sikt styrs den av förväntningar och risksentiment. Och sedan början av november är det definitivt ökad riskvilja som gäller. Vår fundamentala vy är trots det fortsatt att aktiemarknaderna är kraftigt övervärderade, där vinstmarginalerna är för höga för att vara hållbara ur ett historiskt perspektiv. Vi anser också att de svenska och tyska (mfl) långräntorna fallit alldeles för mycket (negativ realränta i 10 år) samt att marknaden är alldeles för optimistisk avseende den förväntade räntesänkningstakten såvida inte konjunkturen viker kraftigt. Vilket inget tyder på just nu. Med det sagt är sentimentet sedan ett par månader styrt av att räntehöjningarnas tid är förbi, och att allting därför ”har vänt”. Detta gör att kapital åter flödar in i mer riskfyllda tillgångar och skapar en rörelse som, såvida ingen störning inträffar, mycket väl kan bli självuppfyllande. Denna rörelse kan, med avbrott av hastiga rekyler, mycket väl pågå fram till våren 2024. Dessutom innebär naturligtvis den höga inflationen som varit de senaste två åren att även börskurserna, allt annat lika, också ska inflateras upp och att nya högstanivåer på börsen definitivt kan nås 2024. Sammantaget en viss potentiell uppsida men där det är klokt att ha säkerhetsbältet fastspänt alltså. Vi fortsätter ta höjd för detta mycket spännande marknadsläge när vi positionerar fonderna in i det nya året. 

Uppgången fortsätter men vi höjer ett varningens finger

När januari nu passerat har vi inte mycket att tillägga till ovanstående, utan vårt huvudspår är att vi just nu är inne i en av dessa hastiga rekyler enligt ovan. Generellt noteras vikande orderingång inom verkstad, samt magnifika bankrapporter under Q4, vilket i båda fallen var som förväntat. Generellt tycker vi att relativt svaga rapporter inte straffades särskilt hårt av marknaden, vilket stärker oss i vår uppfattning att sentimentet är urstarkt, och att marknaden ser den minskade orderingången mer som ett hack i kurvan. Även om vi tror det blir omöjligt att hålla uppe vinstmarginalerna framöver, i synnerhet om pristrycket/inflationen ska avta enligt plan, delar inte marknaden den uppfattningen just nu. Med andra ord blir huvudspåret att tills något nytt inträffar består det positiva grundsentimentet, som skapas av förväntade räntesänkningar från både Fed, ECB och RB, att stötta marknaden. Inför februari behåller vi vår vy att huvudtrenden är uppåt, och ser fortsatt nedgångar mer som tillfälliga rekyler. Med det sagt vill vi upprepa att vi ser nuvarande värderings situation som ohållbar, och att vi ser en rimlig nedsida på över 30% på S&P, varför vi fortsatt behåller ett visst skydd på i fonderna.

Fondutveckling 

De marknadsneutrala fonderna Atlant Edge och Atlant Opportunity utvecklades åt olika håll under januari. Edge påverkades negativt av en lite större nedvärdering i ett aktieinnehav, medan Opportunity fick en stabil inledning på året. Vi hade inför 2024 ökat på vår exponering mot företagsobligationer mot bank och  fastigheter, vilket så här långt varit lyckat.

Våra två räntefonder, lågriskfonden Atlant Stability och den lite mer risktagande Atlant Högräntefond hade båda en väldigt fin inledning på 2024. Även här kan den starka starten mycket tillskrivas en ökad exponering mot obligationer mot fastighetssektorn som utvecklades väl i det positiva ränteklimatet. Generellt tycker vi fortsatt, utifrån värderingen på börsen, att kreditmarknaden erbjuder väldigt goda investeringsmöjligheter i förhållande till risken. Något vi alltså egentligen inte kan säga om aktiemarknaden generellt. 

Atlant Sharp hade som väntat en del motvind i den svaga börsen. Emellertid, skulle börsfallet mot förmodan eskalera, kommer de automatiska nedsidesbromsarna att börja verka. Atlant Protect, som trots sin negativa inriktning avslutade 2023 starkt, fortsatte att utvecklas väl i den avvaktande aktiemarknaden.

Sammantaget medförde positiva avkastningstal i majoriteten av våra underliggande fonder att även vår multistrategi-fond, Atlant Multi Strategy, inledde året positivt. Fondens största innehav in i 2024 är Opportunity, följt av Högräntefond, Edge och Protect.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund