Förvaltarkommentar februari 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: På lång sikt styrs marknaden av fundamentala faktorer, men på kort och ibland medellång sikt styrs den av förväntningar och risksentiment. Och sedan början av november är det definitivt ökad riskvilja som gäller. Vi anser också att de svenska och tyska (mfl) långräntorna fallit alldeles för mycket (negativ realränta i 10 år) samt att marknaden är alldeles för optimistisk avseende den förväntade räntesänkningstakten såvida inte konjunkturen viker kraftigt. Vilket inget tyder på just nu. Med det sagt är sentimentet sedan ett par månader styrt av att räntehöjningarnas tid är förbi, och att allting därför ”har vänt”. Detta gör att kapital åter flödar in i mer riskfyllda tillgångar och skapar en rörelse som, såvida ingen störning inträffar, mycket väl kan bli självuppfyllande. Denna rörelse kan, med avbrott av hastiga rekyler, mycket väl pågå fram till våren 2024. Dessutom innebär naturligtvis den höga inflationen som varit de senaste två åren att även börskurserna, allt annat lika, också ska inflateras upp och att nya högstanivåer på börsen definitivt kan nås 2024. Med andra ord blir huvudspåret att tills något nytt inträffar består det positiva grundsentimentet, som skapas av förväntade räntesänkningar från både Fed, ECB och RB, att stötta marknaden. Inför februari behåller vi vår vy att huvudtrenden är uppåt, och ser fortsatt nedgångar mer som tillfälliga rekyler. 

Stark marknad men höga värderingar

När februari nu passerat har vi inte mycket att tillägga till ovanstående. Vi noterar att, som vi prognosticerade ovan, svenska och tyska långräntor kommit upp över 60 punkter från botten liksom att marknaden justerat sin alltför optimistiska bild av räntesänkningstakten. Trots det ser vi fortfarande en viss uppsida för de svenska och tyska långräntorna upp mot 3% såvida inte konjunkturen tvärvänder ner, vilket vi alltså inte tror på. Vår bild nu, enligt resonemanget i ingressen, är att aktiemarknaden kommer att traska på uppåt till en ny all time high. Generellt tycker vi att relativt svaga rapporter inte straffades särskilt hårt av marknaden, vilket stärker oss i vår uppfattning att sentimentet är urstarkt, och att marknaden ser den minskade orderingången mer som ett hack i kurvan. Även om vi tror att det blir omöjligt att hålla uppe vinstmarginalerna framöver, i synnerhet om pristrycket/inflationen ska avta enligt plan, delar inte marknaden den uppfattningen just nu.

Till det kan läggas att även om det som vi prognosticerade går långsammare än väntat och inflationstrenden är fortsatt ned, så kommer det med största sannolikhet att bli styrräntesänkningar framåt sommaren. Inför första halvan av mars behåller vi därför vår kortsiktigt positiva ansats där vi fortsatt har som hypotes att årets börstopp kommer att nås redan i mars. Samtidigt upprepar vi att vi ser nuvarande värderingssituation som långsiktigt ohållbar, och att vi ser en rimlig nedsida på över 30% på S&P 500. Detta innebär att vi generellt fortsatt behåller ett mindre skydd på i fonderna, och samtidigt avser att öka på det skyddet i takt med att de olika börsindexen vi handlar på (OMX, S&P 500 och Eurostoxx) når våra målkurser för året, vilka befinner sig 3,5-10 procent ovanför indexnivåerna 29 februari.

Fondutveckling 

De marknadsneutrala fonderna Atlant Edge och Atlant Opportunity hade båda lite motvind under första halvan av februari, men stärktes under den andra halvan. De grundläggande orsakerna till den initiala svagheten var negativ värdeutveckling i den europeiska delen av obligationsportföljerna i spåren av de stigande marknadsräntorna. Till detta adderades mindre värdetapp i fondernas säljoptioner mot aktiemarknaden. Under andra halvan av månaden repade sig kreditmarknaden, varför fonderna kunde avsluta starkt och ligger bra positionerade inför mars.

Våra två räntefonder, lågriskfonden Atlant Stability och den lite mer risktagande Atlant Högräntefond, har båda fortsatt att utvecklas väldigt fint i inledningen av 2024. Dessa fonder har mer fokus på nordiska krediter, vilka generellt påverkades mindre av långränteuppgången under första halvan av februari än de europeiska motsvarigheterna. Trots att kreditspreadarna komprimerats i det nordiska segmentet tycker vi fortsatt, utifrån värderingen på börsen, att kreditmarknaden erbjuder goda investeringsmöjligheter i förhållande till risken. Emellertid är den stora resan avseende tightande spreadar inom de olika företagsobligations-segmenten nu gjord.

Atlant Sharp lyckades bara delvis dra nytta av den stigande börsen den här gången, men kommer att börja få mer fart om uppgången fortsätter. Atlant Protect, utvecklades något bättre än förväntat i det positiva börsklimatet och har trots sin negativa grundansats presterat en svagt positiv avkastning i år.

Sammantaget medförde svaga avkastningstal i ett par av de underliggande fonderna att även vår multistrategi-fond, Atlant Multi Strategy, tappade något under februari. Fondens största innehav är fortsatt Opportunity, följt av Högräntefond, Edge och Protect

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund