Förvaltarkommentar mars 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Vår bild nu, enligt resonemanget i ingressen, är att aktiemarknaden kommer att traska på uppåt till en ny All time high. Generellt tycker vi att relativt svaga rapporter inte straffades särskilt hårt av marknaden, vilket stärker oss i vår uppfattning att sentimentet är urstarkt, och att marknaden ser den minskade orderingången mer som ett hack i kurvan. Även om vi tror det blir omöjligt att hålla uppe vinstmarginalerna framöver, i synnerhet om pristrycket/inflationen ska avta enligt plan, delar inte marknaden den uppfattningen just nu. Till det kan läggas att, även om det som vi prognosticerade går långsammare än väntat, inflationstrenden fortsatt är ned, och det med största sannolikhet kommer att bli styrräntesänkningar framåt sommaren. Inför första halvan av mars behåller vi därför vår kortsiktigt positiva ansats där vi fortsatt har som hypotes att årets börstopp kommer att nås redan i mars. Samtidigt upprepar vi att vi ser nuvarande värderingssituation som långsiktigt ohållbar, och att vi ser en rimlig nedsida på över 30% på S&P 500. Detta innebär att vi generellt fortsatt behåller ett mindre skydd på i fonderna, och samtidigt avser att öka på det skyddet i takt med att de olika börsindexen vi handlar på (OMX, S&P 500och Eurostoxx) når våra målkurser för året, vilka befinner sig 3,5-10 procent ovanför indexnivåerna 29 februari.

Risken för en rekyl på börsen har ökat

När mars nu passerat kan vi konstatera att aktiemarknaderna så här långt har utvecklats som vi förutspådde, vilket inte hör till vanligheterna… Såväl OMX, S&P 500 och Eurostoxx noterade färska All time high under månaden. Marknadens fokus fortsätter att ligga på centralbankernas styrräntor, när första sänkningen ska komma och hur många de blir. De vid årsskiftet närmast utopiska förväntningarna på räntesänkningar har skruvats ner i takt med att verkligheten kommit ifatt, utan att aktiemarknaden för den skull har låtit sig nedslås. Då börsuppgångarna trots det har varit relativt modesta har inget av de ledande indexen ännu nått hela upp till våra målkurser för året, undantaget S&P 500 som har tagit sig in i den nedre delen av vårt målintervall. Inför april medför det att vi justerar vår positiva ansats till neutral/negativ då vi ser en ökad rekylrisk. Trögheten i uppgången gör emellertid att vi har börjat vackla i vår uppfattning att vi ska få se årets börstopp redan i mars. Förloppet kan därmed bli mer utdraget än vad vi hade hoppats, och tills målkurserna nåtts på samtliga index är vårt huvudscenario att toppen för året på den svenska börsen inte är passerad ännu. En av de största varningssignalerna vi ser för närvarande är märkligt nog att samtliga pilar pekar åt rätt håll. De flesta ekonomiska indikatorer stärks nu, liksom sentiments indikatorer hos både företag och konsumenter. Samtidigt har vi fallande inflation och räntesänkningar i korten. Som vanligt har marknaden sprungit i förväg, men det är svårt att se något större börsfall såvida inte något oväntat inträffar. Förutom ovanstående är den största varningssignalen att övervärderingen av framför allt den amerikanska börsen nu nästan tangerar rekordnivåer ur ett historiskt perspektiv, samt att S&P 500 nått nederdelen i vårt tekniska målintervall. Vi bedömer utifrån ovanstående att sannolikheten för en rekyl nu ökat och har därför ökat på nedsides skyddet något i våra absolutavkastande fonder.

Fondutveckling 

En korrekt marknadsuppfattning medförde att våra absolutavkastande fonder Atlant Edge och Atlant Opportunity båda hade en stark period i mars. Den största bidragande orsaken till de positiva resultaten var en positiv utveckling i fondernas obligationsportföljer i allmänhet, och mot fastighetssektorn i synnerhet. Under första halvan av mars hölls de skyddande positionerna i indexoptioner till ett minimum på grund av vår tydligt positiva börsuppfattning. Inför april har dessa skydd återigen ökats på en del, i synnerhet på S&P 500 och Eurostoxx, då vi bedömer att den kortsiktiga rekylrisken ökat något.

Våra två räntefonder, lågriskfonden Atlant Stability och den mer risktagande Atlant Högräntefond, har båda fortsatt att utvecklas väldigt fint under mars. Trots att kreditspreadarna komprimerats i det nordiska segmentet tycker vi fortsatt, utifrån värderingen på börsen, att kreditmarknaden erbjuder goda investeringsmöjligheter i förhållande till risken. Emellertid är den stora resan avseende tightande spreadar inom de olika företagsobligations segmenten nu gjord. Undantaget fastighetssektorn, där vi i vissa fall ser fortsatta värden. I Stability har vi nu en hög andel likviditet i beredskap att använda om fördelaktiga köplägen uppstår vid en eventuell rekyl/isärspreadning på kreditmarknaden.

Som vi skrev i förra månadskommentaren var vår bedömning att Atlant Sharp skulle börja få mer fart om börsuppgången fortsatte, och så blev också fallet under mars där fonden gick betydligt bättre än OMX-index. Vi förväntar oss att fonden har goda förutsättningar att även framgent gå bättre än börsen vid fortsatt uppgång. Atlant Protect, gjorde en ovanlig avkastningsmånad i mars. Trots en tydlig börsuppgång steg fonden markant. Anledningen var en väldigt offensiv exponering mot kreditmarknaden, där vi var positiva, i kombination med väldigt små spekulativa positioner för börsnedgång utifrån vår positiva börsansats. Under andra halvan av mars har risken reducerats en del i kreditportföljen samtidigt som de spekulativa positionerna mot börsnedgång har utökats på grund av en mindre positiv börsansats inför april.

Sammantaget medförde positiva avkastnings tal i samtliga Atlantfonder att även vår multistrategi-fond, Atlant Multi-Strategy, hade en mycket fin avkastningsmånad. Fondens största innehav är fortsatt Opportunity, följt av Högräntefond, Edge och Protect.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund