Förvaltarkommentar maj 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Under maj lär marknadens fokus fortsätta att ligga på inflationspåverkande data och centralbankernas styrräntor, när första sänkningen ska komma och hur många de blir. Om inget oväntat inträffar räknar vi med en sänkning från Riksbanken redan i maj, och vårt huvudscenario är att den svenska börsen kommer att fortsätta att utvecklas starkare än den amerikanska och notera nya all time highs under maj. Med det sagt anser vi uppsidan från nuvarande nivåer vara begränsad till ca 5%, så vårt huvudsakliga fokus nu är fortsatt att hantera nedsidesrisken utifrån de historiska övervärderingarna.

Risken för en större rekyl har ökat

När sköna maj nu passerat kan vi konstatera att marknadens fokus, som förväntat, i väldigt hög utsträckning kom att riktas mot inflationsstatistik och räntor. Vårt huvudscenario avseende den svenska börsen slog in väl och OMXS30 noterade nya all time highs under månaden. Efter en viss tveksamhet bröt även den amerikanska börsen (S&P 500) upp över sina gamla indextoppar med stöd av en KPI-siffra som var aningen bättre än förväntat. Utifrån detta har vi en situation där såväl fundamenta som teknisk analys signalerar att såvida inget nytt tillstöter är nya uppgångar att förvänta. Med det sagt är fortsatt vår bedömning att vi nu står ca 5% ifrån årets potentiella börstopp, och vi ser gärna att det sista benet i uppgången sker så fort som möjligt. Vi är fortsatt skeptiska till det amerikanska inflationsmålet då det för oss är obegripligt hur man ska få ner inflationen till 2% med en glödhet arbetsmarknad och en löneökningstakt på 5% kombinerat med enorma finanspolitiska stimulanser mitt i en högkonjunktur. Även i Europa ser vi svårigheter med att nå inflationsmålet på 2%. Vi noterarar att de tyska löneökningarna var över 6% i årstakt under Q1, vilket onekligen ger en motvind. Emellertid är det inte en besvikelse avseende detta som vi tror har förutsättningar att leda till en större marknadskorrektion. I stället är vår bild att det är den amerikanska konjunkturen som nu successivt kommer att börja försvagas, med sakta stigande arbetslöshet, utan att inflationen kommer hela vägen ner mot målet. Dvs en period av ”stagflation-light”. Utifrån de räntejusterade rekordvärderingarna i USA är vårt huvudspår att en börskorrektion känns nödvändig om det scenariot inträffar. Vi fortsätter därför fokusera vårt nedsidesskydd i berörda fonder mot USA, där nedgångspotentialen bedöms som störst. Efter de nya kursrekorden i maj har vi ingen stark marknadsuppfattning för juni. För svensk del är vi i grunden positiva, men vi har stor respekt för att den amerikanska börsen värderingsmässigt börjar se riktigt, riktigt, ruskig ut, och faller den så kommer inte svenska börsen att vara opåverkad. Utan korrektion i USA tror vi att vi får se nya börstoppar i Sverige i juni, även om det är värderingsmässigt stretchat även här. Med det sagt fortsätter vi att upprepa att vi ser en avsevärt större nedsidesrisk än uppsidesmöjlighet framför oss för närvarande, särskilt i USA.

Fondutveckling 

En mestadels korrekt marknadsuppfattning medförde att våra absolutavkastande fonder Atlant Edge och Atlant Opportunity båda utvecklades positivt. Edge har en större andel aktier än Opportunity, och dessa hade en stark period (särskilt tack vare budet på Calliditas), vilket drog upp fondens avkastning rejält. Den största bidragande orsaken till det positiva resultatet i Opportunity var en stark utveckling i fondens kreditportfölj. Även de skyddande positionerna mot den amerikanska börsen bidrog positivt under slutet av perioden.

Våra två räntefonder, lågriskfonden Atlant Stability och den mer risktagande Atlant Högräntefond, har båda fortsatt att utvecklas stabilt under maj. I Stability har vi fortsatt en hög andel likviditet i beredskap att använda om fördelaktiga köplägen uppstår vid en eventuell rekyl/isärspreadning på kreditmarknaden. Emellertid har vi dragit ner andelen likviditet en del under maj i syfte att öka fondens ränte-carry under en förväntad sommarstiltje på kreditmarknaden.

När det gäller Atlant Sharp har fonden uppfört sig ungefär som förväntat. Vi hade inför årsskiftet viktat upp lite i mindre bolag samt mot fastighetssektorn, en strategi som gav en ordentlig överavkastning jämfört med index under maj. Då vi ser den kortsiktiga uppsidan som begränsad från nuvarande nivåer realiserade vi en del vinster och drog ner exponeringen mot aktiemarknaden något under maj. Atlant Protect hade det, som förväntat, väldigt tufft i det starka börsklimatet, och redovisar som förväntat ett negativt resultat under maj men har stått emot den starka börsen väl på årsbasis.

Sammantaget medförde positiva avkastningstal i nästan alla Atlantfonder att även vår multistrategi-fond, Atlant Multi Strategy, återigen hade en starkt positiv avkastningsmånad. Inga justeringar av innehaven gjordes under perioden. Fondens största innehav är därmed fortsatt Opportunity, följt av Högräntefond, Edge och Protect.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund