2018-05-04

Nya fondbestämmelser i fyra av våra fonder från den 20 april 2018

Våra fonder; Atlant Multi-Strategy, Opportunity, Sharp och Stability får från den 20 april 2018, nya fondbestämmelser. Gemensam förändring i samtliga fyra fonder är att vi inför andelsklasser. Alla befintliga andelsägares innehav kommer att överföras till andelsklass A. Mer information kring de nya andelsklasserna finns i respektive kundbrev nedan.

Befintliga andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av de nya bestämmelserna.

Vi sammanfattar de största övriga förändringarna nedan. 

  • Opportunity byter namn till Atlant Opportunity 
  • Opportunitys lägsta belopp för initialt köp tas bort (tidigare 50 000 kr)
  • Sharp byter namn till Atlant Sharp
  • Stability byter namn till Atlant Stability
  • Stabilitys lägsta belopp för initialt köp tas bort (tidigare 50 000 kr)
  • Beskrivningen av Atlant Stabilitys risknivå har justerats. Fondens målsättning är att standardavvikelsen inte ska överstiga fem procent under en rullande 12-månaders period (tidigare högst tio procent). Den nya skrivningen bedöms ge en mer rättvisande bild av fondens riskprofil.
  • Ett av Atlant Stabilitys mål är att fondandelsvärdet endast i undantagsfall ska kunna minska med mer än 1 procent under en enskild kalendermånad. Tidigare var den målsättningen max fem procent. Den nya skrivningen bedöms ge en mer rättvisande bild av fondens riskprofil.

Atlant Multi-Strategy - Läs mer om samtliga förändringar här

Opportunity - Läs mer om samtliga förändringar här

Sharp - Läs mer om samtliga förändringar här

Stability - Läs mer om samtliga förändringar här

Du kan läsa mer om fonderna och ta del av fondernas Basfaktablad, Fondbestämmelser och Informationsbroschyrer på respektive fonds informationssida.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund