Förvaltarkommentar april 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Vi arbetar tills vidare, och tills motsatsen är bevisad, utifrån tesen att vi nu har satt en långsiktig topp på aktiemarknaden i såväl Sverige som USA, och att vi även framgent kan se fram emot en mer orolig börs. Naturligtvis kan information komma i de kvartalsrapporterna för första kvartalet som trillar in i april nyansera denna bild, men tills vidare behåller vi vår neutrala/negativa ansats till börsen. Ovanstående prognos inför april stämde inte alls... Istället steg Stockholmsbörsen markant i april, bland annat mot bakgrund av mestadels starka verkstadsrapporter och en återupplivad H&M-aktie. Även i USA har marknaden fått stöd av starka rapporter från tunga teknologibolag som Amazon, Netflix och Apple. Ovanstående har emellertid inte fått oss att ändra vår uppfattning att sannolikheten får ses som hög för att vi nu har passerat konjunkturtoppen i Sverige, är på väg att göra det i Europa och gör det i USA 2019. Då aktiemarknaden har en tendens att springa 6-18 månader före konjunkturen känns därmed uppsidan fortsatt begränsad, såvida inte konjunkturutsikterna åter förbättras. Detta i synnerhet som börserna, i synnerhet i USA, får anses vara mycket högt värderade ur ett historiskt perspektiv. Efter att lyckosamt ha positionerat om fonderna till en kortsiktigt mer positiv marknadsuppfattning i mitten av april, har vi nu åter börjat positionera oss för en svagare börs framöver.

Fondutveckling

Vi gick in i månaden med en negativ ansats, men utifrån en del kortsiktiga indikatorer ändrade vi snabbt uppfattning i mitten av april och kunde därför dra nytta av den stigande aktiemarknaden i flertalet av fonderna. Sammantaget medförde detta att samtliga våra fonder nu visar en positiv avkastning på årsbasis.

De marknadsneutrala fonderna Opportunity, Protect, Stability och Stability Offensiv utvecklades alla relativt stabilt. Månadens vinnare denna gång blev Opportunity, som förutom ett positivt resultat i kreditportföljen hamnade rätt i de kortsiktiga börssvängningarna under månaden. Fonden hade dessutom draghjälp av kursuppgången i H&M där fonden har en liten position. Protect, som framför allt försöker identifiera och skapa avkastning i fallande marknader, hade det tuffast i det positiva börsklimatet.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe utvecklas alla tre väldigt starkt i den starka börsmiljön. I synnerhet Edge, som steg med över 5%, hade en mycket stark månad, där förutom indexderivaten fondens optionsinnehav i SOBI och H&M bidrog. Innehavet i H&M är nu avyttrat, och innehavet i SOBI reducerat.

Sammantaget medförde ovanstående individuella resultat att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi-Strategy (AMS), hade en mycket stark månad. Vi ökade mot slutet av månaden fondens innehav i Edge, vilket var lyckosamt. Inför maj ökar vi åter vikten i neutrala och negativa fonder samtidigt som likviditeten dras ned.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad