Förvaltarkommentar januari 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Därför, och tills marknaden har en ökad visibilitet, måste huvudprognosen bli att aktiemarknaden får svårt att klättra i någon större omfattning. För vår del innebär det att de snabba kursuppgångar som kommer att inträffa emellanåt tills vidare snarast är att betrakta som säljtillfällen. Med detta sagt har vi ingen stark uppfattning om att börsen ska falla kraftigt under 2019." I enlighet med ovanstående resonemang är den uppgång som inleddes strax före årsskiftet och som lyft index med 7.6 % i januari inget som får oss att ändra vår huvudsakligen neutrala-negativa marknadsuppfattning. Vi noterar emellertid att kvartalsrapporterna överlag varit starka, och att företagsledarna uttrycker sig mer optimistiskt än vad man kunde förvänta sig utifrån de olika makroindikatorer som försvagats på senare tid avseende förväntad global tillväxt och konsumentförtroendet i Sverige t.ex. I USA har dock senaste dagarnas statistik överraskat åt det positiva hållet, samtidigt som Fed gjort helt om avseende framtida räntehöjningar. Detta ger så klart stöd, och är en fundamental förbättring. Oavsett detta ser vi det som att konjunkturuppgången i USA är inne på elfte timmen och att värderingarna i flera fall är för höga. Inför februari är vi neutrala till börsutvecklingen, men på lite längre sikt är vi mer negativa. Vid fortsatt stigande börs avser vi därför att försiktigt utöka de korta positionerna i de absolutavkastande fonderna

Fondutvecklingen

Även om vi har en negativ grundsyn i det lite längre perspektivet kom inte den uppåtgående rekylen som någon överraskning, och alla de marknadsneutrala fonderna steg svagt. Till denna kategori fonder har vi nu även adderat  vår fond Edge. När jag startade Edge 2002 hade den en marknadsneutral ansats, men fondens karaktär kom sedemera att förändras till att bli en mer aktiemarknadspåverkad fond. Fonden återgår därmed nu till sitt ursprung, och i korthet kan strategin i fonden beskrivas som en mer offensiv variant av Opportunity. Önskas mer info om detta är du välkommen att höra av dig. Den enda fond som hade en negativ avkastning under januari var Protect, fonden som särskilt strävar efter att skapa god avkastning när aktiemarknaden faller. Med utgångspunkt i vår marknadsuppfattning har såväl Edge som Opportunity och Stability nu en svagt negativ exponering mot börsen inför februari, medan Stability Offensiv i princip har en neutral ansats.

Vår kvarvarande aktiemarknadspåverkade fond, Sharp, hade stöd av den stigande börsen och blev därmed periodens överlägsna vinnare bland Atlantfonderna. Vi har fortsatt en svag undervikt mot index inför februari, men positionen är byggd så att börsexponeringen (följsamheten) ökar allt mer ju mer börsen stiger och minskar ju mer börsen går ner.

Sammantaget medförde ovanstående blandade fondresultat att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy hade en stabil period. Fonden ligger relativt neutralt positionerad inför februari, d.v.s. drygt 60 % av fonden ligger placerad i våra marknadsneutrala fonder.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad